חיפוש באתר

מכרז פומבי מס' 1/2023 בקשה לקבלת הצעות למתן עבודות שיפוץ

מכרז פומבי מס' 1/2023
מרכז קהילתי ע"ש זיו ומרקס בע"מ (חל"צ) מס' 510885700
מכרז למתן עבודות שיפוץ
תאריך: 28.5.2023
חוברת המכרז
הנדון: בקשה לקבלת הצעות למתן עבודות שיפוץ
בעל המכרז: מרכז קהילתי ע"ש זיו ומרקס בע"מ (חל"צ)
איש קשר למכרז: נעמי סלינג'ר
טלפון: 02-5020724
דוא"ל: nomi@betkerem.matnasim.co.il
מועד אחרון להגשת הצעות: 22.6.2023
מקום הגשת ההצעות: מרכז קהילתי ע"ש זיו מרקס בע"מ (חל"צ) שדרות הרצל 137
יש להגיש מעטפה גדולה ובה המסמכים המעידים על עמידה בתנאי הסף ויתר מסמכי המכרז כנדרש, כולל ההצעה הכספית. (אופן ההגשה מתואר בסעיף 7 לקמן).

זכויות מרכז קהילתי ע"ש זיו ומרקס בע"מ (חל"צ) במסמכי המכרז

אין לעשות שימוש במסמך זה ובתוכנו כולו או חלקו אלא לצורך הגשת הצעה למכרז. כל הזכויות במסמך זה הינן של מרכז קהילתי ע"ש זיו ומרקס בע"מ בלבד. מסמכי המכרז ניתנים למציע לצורך קבלת מידע על המכרז. אין להשתמש או להעביר בכל צורה שהיא את המידע בין בכתב ובין באמצעי אלקטרוני שלא למטרת הגשת הצעה למכרז.

 

 

 

 


תוכן עניינים
כללי 3
תנאי סף 5
ערבות בנקאית 6
תקופת ההתקשרות 7
אופן הגשת ההצעה 7
מועד ומקום הגשת ההצעה 10
אופן הגשת ההצעה הכספית 11
הבהרות ופרטים נוספים 11
מפגש מציעים/קבלנים 13
תוקף ההצעה 13
אופן בחינת ההצעה 13
הזוכה במכרז 15
שמירת זכויות 17
זכות לשנות ו/או לבטל את המכרז בכל עת 17
עיון במסמכים 18
סמכות שיפוט 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 


כללי
מרכז קהילתי ע"ש זיו ומרקס בע"מ הינו חברה לתועלת הציבור מס' 510885700 (להלן: "המתנ"ס" או "החברה").
המתנ"ס מעוניין לבחור קבלן לביצוע עבודות שיפוץ כמפורט בנספח ב2 (להלן: "המציע" "הקבלן" "השירות" או "השירותים", בהתאמה). השירותים יהיו על פי התנאים המפורטים במסמכי מכרז זה לרבות הנספחים המצורפים לו והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
מטרת המכרז הינה לקבל רשימת מציעים, ממנה ייבחר הקבלן אשר יספק למתנ"ס את השירות, תוך שמירה על איכות מרבית של השירות והתאמתו לצרכי המתנ"ס כפי שהם משתקפים במסמכי מכרז זה והסכם ההתקשרות המצורף כנספח לחוברת זו.
המכרז וכל המסמכים הנלווים יישארו בבעלותו של המתנ"ס, ואין להשתמש בחומר שהוצג בו למטרות כל שהם.
כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. הגשת הצעה תהווה הסכמה לכל התנאים שבמכרז ובהסכם ההתקשרות על פיו. הגיש מציע יותר מהצעה אחת, כל ההצעות שהגיש ייפסלו.
עם תום שלב הגשת ההצעות יבחר המתנ"ס מבין רשימת המציעים את הזוכה (להלן: "הזוכה"), עימו ייכרת ההסכם למתן השירותים המופיע כנספח א לחוברת זו (להלן: "ההסכם").
הזוכה מתחייב לספק את השירותים בהתאם ובכפוף לתנאי ההסכם בתמורה למחירים שיפורטו בהצעתו הכספית שתאושר על ידי המתנ"ס, ובהתאם להנחיות המתנ"ס מעת לעת.
המציע מתבקש לקרוא בעיון את מסמכי המכרז ולהגיש את הצעתו בהתאם לכתוב בהם. את דרישות המתנ"ס במכרז זה יש למלא כלשונן, וכל סטייה, שינוי או חוסר (להלן יחדיו: "סטייה") עשויים להביא לפסילת ההצעה. לעניין זה יובהר:
המתנ"ס אינו רשאי לאשר הצעה שיש בה משום סטייה מהותית ממסמכי המכרז.
המתנ"ס אינו מחויב להתעלם מסטיות שאינן מהותיות מתנאי המכרז; וממילא גם סטיות לא מהותיות עשויות להביא לפסילת ההצעה, על פי שיקול דעתו הבלעדי של המתנ"ס .
החליט המתנ"ס שלא לפסול הצעה על הסף בשל סטייה לא מהותית – ירשה הוא למציע לתקן את סטייתו תוך פרק זמן שיקבע. לא תוקנה הסטייה תוך פרק זמן האמור – תחשב היא לסטייה מהותית, ותביא לפסילת ההצעה.
מסמכי המכרז מפורסמים באתר המתנ"ס.
כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, תחולנה על המציע בלבד ולא יוחזרו לו בכל מקרה.
הפירוט המצוי במסמכי המכרז אינו גורע מחובת המציע לערוך בעצמו ועל חשבונו את כל הבירורים והדרושים לו לשם הכנת והגשת הצעתו. הגשת ההצעה מהווה הצהרה של המציע כי כל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו, כי הוא ערך כל בדיקה שהייתה נחוצה לשם הכנת ההצעה והגשתה, וכי הוא לא הסתמך על מצגי המתנ"ס בעניין זה. ממילא לא תשמע מצד המציע כל טענה בדבר טעות או אי ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל עניין הקשור במכרז, כמו כן הגשת ההצעה מהווה ראייה להבנת האמור במסמכי המכרז.
מסמכי המכרז נוקטים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינם מיועדים לנשים וגברים כאחד.
מודגש באופן מיוחד: הכותרות וכינויי הצדדים כאמור במסמך זה מובאים לשם נוחות בלבד, אין בהם כדי ללמד על היחסים המשפטיים שבין הצדדים ואין לעשות בהם שימוש לצורך פרשנות חוברת המכרז ונספחיה. כך, מודגש כי יחסי הצדדים אינם "יחסי שותפות", אלא יחסי של קבלן ומקבל שירות, על כל המשתמע והנובע מכך.
כל חלקי המכרז הינם יחידה אחת שלמה ומחייבת, והם יפורשו באופן המשלים האחד את רעהו – והמונע סתירות כלשהן.
הסברים נוספים והכוונה ניתן לקבל אצל איש הקשר למכרז, שפרטיו מצויים בראש חוברת המכרז.
רשימת נספחי המכרז:
נספח א – ההסכם.
נספח ב – ההצעה (פניה ותצהיר – ב1, מפרט העבודות – נספח ב2).
נספח ג – ההצעה הכספית.
נספח ד – ערבות בנקאית להצעה.
נספח ה – ערבות בנקאית לביצוע.
תנאי סף
למכרז זה רשאי להגיש את הצעתו אך ורק מציע העונה לכל דרישות הסף המפורטות להלן, במצטבר, כשלהצעתו יתווספו האסמכתאות בדבר עמידתו בדרישות הסף:
המציע הינו עוסק מורשה הרשום כדין בישראל או אישיות משפטית המאוגדת והרשומה כדין בישראל. הצעת המציע תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז זה יהיו על שמה של אותה ישות משפטית בלבד.
המציע רשום בכל רישום המתנהל על פי דין לצורך נושא ההתקשרות וקיימים ברשותו כל הרישיונות הנדרשים על פי דין, ובכלל זה על המציע להיות קבלן רשום אצל רשם הקבלנים ובעל רישיון קבלן לעבודות לפי תקנות רישום קבלנים לעבודה הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), התשמ"ח – 1988. לצורך הוכחת עמידותו בתנאי זה יצרף המציע להצעתו העתק נאמן למקור של הרישיונות כאמור.
המציע מנהל ספרים כחוק, לצורך הוכחת עמידותו בתנאי זה יצרף המציע להצעתו אישור תקף על ניהול ספרים, רישום במע"מ וניכוי מס במקור.
המציע הינו בעל ותק מוכח של לפחות 5 שנים ברציפות (רישום כקבלן) עד למועד הגשת ההצעה למכרז במתן השירותים.
למציע לפחות שתי המלצות בקשר עם ביצוע עבודות בהיקף הנדרש במרכז אשר הושלמו בחמש השנים שקדמו למועד פרסום המכרז; למען הסר ספק, מובהר, כי עבודות שביצוען לא הסתיים עד למועד הגשת ההצעה למכרז לא ייחשבו כעבודות שהושלמו לצורך סעיף זה.
המציע יעמיד ערבות בנקאית, כנדרש בסעיף 4 להלן.
המציע יצרף את כל המסמכים המפורטים בסעיף 6 להלן.
מובהר בזה במפורש ובהדגשה, כי צירוף של מלוא האישורים הוא תנאי להשתתפות במכרז. המתנ"ס יהיה רשאי לפסול על הסף הצעה, אשר לא יצורפו אליה כל האישורים הנדרשים. במקרה של העתק, יש לצרף העתק נאמן למקור מאומת בידי עורך דין.
עצם הגשת ההצעה למכרז תחשב כהסכמה של המציעים לאמור לעיל, ולא תישמע מפיהם טענה או תביעה כלפי המתנ"ס בגין פסילה על הסף של הצעה, אשר לא צורפו לה כל המסמכים הנדרשים.
ערבות בנקאית
המציע יצרף למסמכי המכרז, ערבות בנקאית אוטונומית וללא תנאי על סך של 40,000 (ארבעים אלף) ש"ח. הערבות הבנקאית תהיה בנוסח זהה לנוסח המצורף בנספח ד (להלן: "הערבות הבנקאית להצעה").
הערבות הבנקאית תהיה תקפה עד ליום 31.12.2023. הערבות תוחזר למציעים שהצעותיהם לא תיבחרנה וכן תוחזר, במקרה של ביטול המכרז כמפורט בסעיף 15.2 להלן. למציעים שייבחרו, הערבות תוחזר כנגד הפקדת ערבות ביצוע, על פי הנדרש בהסכם.
במקרה של חזרת מציע מהצעתו, ו/או כל סטייה מהוראות המכרז, ו/או התנהגות של מציע שלא בדרך מקובלת או שלא בתום לב, או סירוב של מציע לחתום על החוזה, או סירוב של זוכה למלא אחר הדרישות ממנו בגין הזכייה או מסירת מידע מטעה או בלתי מדויק במהלך המכרז, יהיה המתנ"ס רשאי לחלט את הערבות הבנקאית.
תקופת ההתקשרות
תקופת ההתקשרות הינה עד למועד השלמת ביצוע השירותים, הכל בהתאם וכמפורט בהסכם.
למרות האמור לעיל, אם הזוכה לא מילא איזו מהתחייבויותיו על פי ההסכם, המתנ"ס יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות עמו לאלתר וללא הודעה מראש לזוכה. יובהר, כי למתנ"ס שמורה הזכות, לשיקול דעתו הבלעדית, להקציב לזוכה זמן מוגדר לתיקון ההפרה, טרם הפסקת ההתקשרות, כמפורט בהסכם.
אופן הגשת ההצעה
על המציע להגיש את הצעתו על פי ההנחיות שבנספח ב למסמכי המכרז, ולהתייחס לנתונים הנדרשים שם.
המציע יצרף להצעה את כל המסמכים הבאים:
כל מסמכי המכרז, בכלל זה, תנאי המכרז, ההסכם, נספחיהם וכל מסמכי ההבהרות שיתווספו להם על נספחיהם, לרבות עותק של חוברת המכרז, כמפורט בסעיף 9.2 להלן, כשהם מלאים וחתומים על ידי המציע בשולי כל דף. כמו כן, ניתן לצרף במעטפה מדיה דיגיטאלית (דיסק און קי) המכילה את נתוני המעטפה.
לעניין ההסכם (נספח א'):
בשני עותקים של ההסכם יש להשלים בכותרת ההסכם את שמו המלא והמדויק של המציע, מספר זהות או מספר תאגיד, וכתובתו של המציע.
על המציע לחתום בשולי כל עמוד של ההסכם, וכן, יחתום את חתימתו המלאה בסוף ההסכם, במקום המיועד לכך.
במקרה שהמציע הינו תאגיד – עותק תעודת ההתאגדות (אם שונה שם התאגיד, גם תעודה לשינוי שם) של המציע, בצירוף אישור עו"ד בדבר נאמנות העותק למקור ובצירוף פלט עדכני אודות המציע מאת רשם החברות.
כל האישורים הנדרשים על דבר ניהול פנקסים ודיווח כדין, כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
אישור תקף של רשויות המס לעניין שיעור ניכוי המס במקור החל על המציע.
אישור רו"ח/רשות מוסמכת על דבר היות המציע עוסק מורשה ומספרו אצל רשויות מע"מ.
אישור הרישום המתנהל על פי דין, ובכלל זה רישומו כקבלן.
אישור רו"ח בדבר הותק הנדרש מהמציע במתן שירותים.
לפחות שתי המלצות לקוחות בקשר עם ביצוע עבודות בשלוש השנים הקודמות. על ההמלצות לכלול את הפירוט כדלקמן:
שם הלקוח.
מהות העבודה.
מועד תחילת עבודה וסיומה.
איש קשר ליצירת קשר.
ערבות בנקאית כנדרש במכרז.
הודעה בדבר זהות איש הקשר מטעמו של המציע לצורך המכרז. על ההודעה לציין:
שם: _____________________________
תפקיד: ___________________________
מספרי טלפון נייד: ___________________
מס' טל' משרד: _____________________
מס' פקס וכתובת: ___________________
דוא"ל: ___________________________
תצהיר חתום בידי המציע (בתאגיד – מנכ"ל התאגיד או בעלי שליטה בו). ומאושר בפני עו"ד (במקרה של מציעים במשותף, כל מציע יחיד יצרף תצהיר כאמור), בנוסח המפורט כנספח ב1:
בדבר קיום חובותיו של המציע בעניין שמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי הרחבה והסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת העבודה והשירותים נשוא מכרז זה (תצהיר בכתב – כמשמעותו בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1976).
כי עד מועד ההתקשרות לא הורשעו המציע או תאגיד קשור, ביותר משתי עבירות על חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991, הכל בהתאם לנדרש וכמוגדר בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
כי בידי המציע, אישורים מהמשטרה, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עבריני מין במוסדות מסוימים התשס"א-2001, לגבי כל אחד מן העובדים שיועסקו על ידו בעבודות התקנה ושיפוץ.
לא מתנהל נגד המציע, ולמיטב ידיעתו לא צפוי להתנהל נגדו, כל הליך שתכליתו פירוק החברה, מחיקתה, כינוס נכסיה, הקפאת הליכיה וכיוצ"ב; וכי לא מתנהלות נגד המציע תביעות משפטיות בהיקפים כספיים, אשר עלולים לפגוע ביכולת המציע למלא את התחייבויותיו כלפי המתנ"ס על פי המכרז (אם יזכה בו).
לא הוגש נגד המציע ו/או (במקרה של תאגיד) מי ממנהליו או מי ממורשי החתימה שלו כל כתב אישום לבית משפט בגין עבירה שיש עמה קלון והתחייבות להודיע מתנ"ס, בכתב ומיד, על כל כתב אישום אשר הוגש ו/או עשוי להיות מוגש כאמור.
לא הורשעו המציע ו/או (במקרה של תאגיד) מי ממנהליו ו/או ממורשי החתימה שלו בכל עבירה אשר יש עמה קלון.
אישור עו"ד או רו"ח בדבר מורשי החתימה של המציע (אם המציע הוא תאגיד), הרשאים לחתום בשמו על ההצעה, הסכם התקשרות וצרופותיהם, וכי חתימתם מחייבת את המציע.
היה המשתתף עסק בשליטת אישה, כמשמעותו בסעיף 2ב' לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992, ידאג המשתתף להמציא אישור של רואה חשבון ותצהיר, כמפורט בסעיף 2ב' הנ"ל.
אי הגשת כל המסמכים כנדרש בעת הגשת ההצעה עלולה לפסול את ההצעה. על אף האמור, המתנ"ס רשאי שלא לפסול הצעה, שלא צורפו לה כל האישורים ו/או הפרטים כמפורט לעיל והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי. המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לפנות אל המציעים, כולם או חלקם, לצורך בירור פרטים בנוגע להצעותיהם, לרבות קבלת אישורים ו/או מסמכים ו/או המלצות נוספים וכל פרט אחר ככל שיידרש לצורך בחינת ההצעות.
אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את המכרז או נספח כלשהו ממסמכי המכרז. המתנ"ס רשאי לראות בכל שינוי, תיקון או הוספה שייעשו, משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז ולפסול את ההצעה, לחילופין להתעלם מהשינוי ולהודיע על כך למציע.
את חוברת מסמכי המכרז ניתן לרכוש, החל מתאריך 4.6.2023 בתמורה לסך של 400 ש"ח במשרדי המתנ"ס רחוב שדרות הרצל 137 ירושלים. סכום זה לא יוחזר בכל מקרה.
מועד ומקום הגשת ההצעה
את ההצעה יש למסור למתנ"ס עד לא יאוחר מיום _22.6.2023 בשעה _12:00 להלן: ("המועד האחרון להגשת ההצעות"). הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה לא תתקבלנה.
יש למסור בתוך מעטפה גדולה את המסמכים המעידים על עמידה בתנאי הסף, פירוט הניסיון ויתר מסמכי המכרז כנדרש, כולל ההצעה הכספית לביצוע העבודה.
את המעטפה יש להניח במזכירות המינהל הקהילתי אשר נמצאת במבנה המתנ"ס ברחוב שדרות הרצל 137 ירושלים (להלן: "תיבת המכרזים"). ההצעה תשמר נעולה בתיבה זו, עד לפתיחתה.
המתנ"ס רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה שהיא, לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות. ככל שהמתנ"ס יחליט לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, תתפרסם החלטה זו באתר האינטרנט של המתנ"ס. על כן, מתבקשים המתעניינים, לבדוק ולהתעדכן באתר האינטרנט של המתנ"ס לפני הגשת ההצעה. אם יחליט המתנ"ס לדחות את מועד הגשת ההצעות לאחר שהוגשו הצעות כלשהן, רשאים מציעים, אשר הגישו הצעות כאמור, לבקש את הצעותיהן בחזרה ואלו יוחזרו להם במשרדי המתנ"ס.
יובהר כי הצעות תוגשנה לתיבת המכרזים, בלבד. הצעות אשר לא תונחנה בתיבת המכרזים עד לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות, לא תתקבלנה. מסירת הצעות לתיבת המכרזים עד לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות, הנה באחריות המציעים בלבד, ואין בכוח עליון או במעשה או מחדל של מי מטעם המתנ"ס כדי להעביר אחריות זו או כדי לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות.
אופן הגשת ההצעה הכספית
ההצעה הכספית תוגש על גבי טופס ההצעה הכספית (נספח ג), בכפוף להוראות שלהלן.
המציע נדרש להציע אחוז הנחה ממחיר המקסימום של כלל העבודות המפורטות בנספח ב2. למען הסר ספק, אחוז ההנחה הינו מחיר המקסימום הכולל מע"מ. בהמשך להצעת אחוז ההנחה נדרש המציע למלא את סכום ההצעה בשקלים חדשים כולל מע"מ. למחיר זה לא יתווספו הפרשי הצמדה או כל תוספת אחרת.
תשומת לב המציעים כי אין למלא מחירים במפרט העבודות המצורף כנספח ב2 לחוברת זו. כמו כן, המציע רשאי לצרף, כנספח להצעה הכספית, הצעת מחיר לרכיבים נוספים שאינם כלולים בו ושלדעת המציע יידרשו לשם ביצוע השירותים.
ההצעה הכספית תכלול גם את כל העלויות וההוצאות של הזוכה הנדרשות למילוי תנאי המכרז.
המחירים המוצעים עבור כוח האדם ייקחו בחשבון את כל חובותיו של המציע בעניין שמירת זכויות עובדים, לפי דיני העבודה, צווי הרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים, ככל שאלה חלים.
המציע לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או תשלום בגין כל שינוי הכרוך בחובות החלות עליו כמעביד, ובכלל זה חופשה, ביטוח לאומי, חסכון פנסיוני, מחלה, הבראה, מילואים, דמי נסיעה וכיוצא בזה, וכל ההוצאות מסוג זה ישולמו על ידו (הזוכה) בלבד.
הבהרות ופרטים נוספים
כל מתעניין, רשאי לפנות בכתב, בדואר אלקטרוני nomi@betkerem.matnasim.co.il (להלן: "דוא"ל"), לאיש הקשר למכרז, אשר פרטיו מופיעים במבוא למכרז זה, בבקשות להבהרה או בשאלות בכל עניין הקשור למכרז, ובלבד שאין בשאלות, כאמור, כדי לפגוע בהליך המכרז (על פי שיקול דעתו של המתנ"ס). פניות לאיש הקשר למכרז יתקבלו עד לא יאוחר מיום 13.6.2023 עד שעה _12:00 (להלן: "המועד האחרון לפניות"). חובה על המציע לוודא כי שאלה או בקשת הבהרה ששלח אכן התקבלו אצל איש הקשר במתנ"ס, ולוודא קבלת אישור המתנ"ס על כך. לא תישמענה טענות בדבר אי מתן תשובה לשאלה או בקשת הבהרה כאמור ממציע שאין בידו אישור של המתנ"ס בדבר קבלתה של השאלה או של בקשה ההבהרה כאמור.
לאחר המועד האחרון לפניות, יפרסם המתנ"ס במרוכז את השאלות שנשאלו על ידי המתעניינים ואת תשובות המתנ"ס לשאלות אלו (להלן: "מסמך השאלות והתשובות") מסמך זה ישלח במייל חוזר לדוא"ל של כל המציעים.
מסמך השאלות והתשובות יהווה חלק בלתי נפרד מתנאי מכרז זה.
ככל שתהיה סתירה כלשהי בין האמור במסמך השאלות והתשובות לבין האמור בחוברת המכרז, במפורש או במשתמע, יגבר האמור בחוברת המכרז על האמור במסמך השאלות והתשובות, וזאת אלא אם נרשם על ידי המתנ"ס במפורש אחרת במסמך השאלות והתשובות.
אין בתשובות מי מטעם המתנ"ס כדי לחייב את המתנ"ס, אם לא יועברו במייל חוזר על ידי אחראי המכרז מטעם המתנ"ס לדוא"ל של כל המציעים.
מתעניין הסבור כי מצא סתירה, שגיאה, אי התאמה או ספק כלשהו במסמכי המכרז, מתבקש בתודה, להודיע על כך למתנ"ס, בדוא"ל עבור אחראי המכרז מטעם המתנ"ס וללא דיחוי.
אין באמור בסעיף זה, כדי לגרוע מחובתם של המציעים לערוך בעצמם ועל חשבונם את כל הבירורים הדרושים להם לשם הגשת הצעתם למכרז. עם הגשת ההצעה, ייראה המציע כמי שהצהיר כי כל העובדות והנסיבות, בכל הכרוך והקשור במכרז זה, ידועות ונהירות לו, וכמי שערך את כל הבירורים והבדיקות שהיו נחוצים לו לשם הגשת ההצעה. לא תישמענה טענות מפי מציע כלשהו, בדבר טעות, הטעיה או אי ידיעה ביחס לפרט כלשהו הקשור במכרז ו/או בהצעה או מופיע בהם, או שאינו מופיע בהם, או בדבר מצגים כלשהם שהוצגו למציע מטעם המועצה, פרט לאמור במסמכי המכרז, לרבות מסמך השאלות והתשובות.
מפגש מציעים/קבלנים
המתנ"ס יקיים מפגש מציעים/קבלנים ביום _8.6.2023 בשעה _12:00 (להלן: "המפגש"). המפגש יתקיים במשרדי המתנ"ס ברחוב שדרות הרצל 137 . כמו כן, לאחר המפגש יקיים המתנ"ס סיור לצורך היכרות עם האתר (להלן: "הסיור").
במפגש רשאים להשתתף עד שני נציגים של כל מתעניין הרואה עצמו עומד באופן מלא בתנאי הסף המצוינים במכרז זה. ההשתתפות במפגש ובסיור הינם חובה ולא ניתן יהיה להגיש הצעה ללא השתתפות בהם.
במהלך המפגש, רשאים המתעניינים לשאול שאלות. אולם, אין בתשובות מי מטעם המתנ"ס כדי לחייב את המתנ"ס אם לא יפרסמו במייל חוזר לדוא"ל של כל המציעים. כאמור בסעיף 8.2 לעיל, המתנ"ס ירכז את השאלות שנשאלו על ידי המתעניינים במהלך מפגש המציעים, ואת תשובות המתנ"ס לשאלות אלו במסמך השאלות והתשובות שישלח באמצעות הדוא"ל למציעים.
תוקף ההצעה
המתנ"ס לא מתחייב לשקול את ההצעות ולהחליט לגביהן תוך תקופה מסוימת. אך אם הליכי אישור המכרז לא יסתיימו לאחר 90 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות רשאי המציע לבטל את הצעתו ולקבל הערבות חזרה. בוטלה ההצעה לפני התקופה האמורה, רשאי המתנ"ס לחלט את הערבות שצירוף המציע להצעתו. נקבע זוכה תוך התקופה האמורה, תהיה הצעתו בתוקף עד תום תקופת ההתקשרות.
המציע אינו רשאי להמחות (להעביר) לזולת את זכויותיו או את חובותיו לפי תנאי מכרז זה, כולן או חלקן, ללא הסכמה בכתב ומראש של המתנ"ס. אין המציע רשאי להעביר את ביצוע החוזה כולו או חלקו במישרין או בעקיפין לאחר, ללא הסכמה בכתב מהמתנ"ס. המחאה שנעשתה ללא אישור המתנ"ס בכתב ומראש, המתנ"ס יהיה רשאי לפסול את ההצעה.
אופן בחינת ההצעה
המתנ"ס רשאי להחליט על בחירת ההצעה המתאימה לו ביותר, במטרה להבטיח לעצמו את מירב היתרונות מבין המציעים, אשר יעמדו בתנאי הסף, וזאת בהתאם להליך הבחירה ואמות המידה המפורטים להלן.
שלב בחינת ההצעות
בכפוף להוראות סעיף 7.5 לעיל בדבר דחיית המועד האחרון להגשת הצעות וסעיף 15 להלן בדבר סמכות המתנ"ס לבטל את המכרז, יבחן המתנ"ס את ההצעה כמפורט להלן:
ההצעה המקצועית
המתנ"ס ינקד את ההצעות המקצועיות של המציעים, בהתאם לניקוד שיינתן בהתאם למסמכים שיצורפו על פי סעיפים 3 ו-6 למכרז זה, על בסיס הקריטריונים הבאים:
ותק המציע – הוותיק ביותר - 6 נקודות.
כמות עבודות בהיקף של לפחות כ- 1.5 מיליון ₪, כולל מע"מ שבוצעו בחמש השנים האחרונות – בעל הכמות הרבה ביותר – 8 נקודות.
המלצות לקוחות וסיורים בפרויקטים דומים – 16 נקודות.
סה"כ 30 נקודות.
בחינת איכות המציע תהווה 30% ממשקל בחינת ההצעה.
ההצעה הכספית
ההצעות הכספיות תפחתנה רק לאחר שנסתיימה בחינתה של ההצעה המקצועית וקביעת ניקוד האיכות של ההצעה המקצועית.
בחינת ההצעה הכספית תהווה 70% ממשל בחינת ההצעה.
בחירת ההצעה הזוכה וסבבי התמחרות
לאחר פתיחת ההצעות הכספיות ייקבע ניקוד להצעות המשקלל את ניקוד האיכות וניקוד המחיר.
המתנ"ס שומר על זכותו, לאחר הגשת ההצעות, לערוך התמחרות בין המציעים המשתתפים בשלב זה, בדרך של פנייה למשתתפים לשם שיפור הצעותיהם הכספיות.
לאחר קביעת הניקוד כאמור, וכלל שיבחר המתנ"ס לערוך התמחרות כאמור, יציג המתנ"ס למציעים האמורים את מיקום הצעתם הכספית ויבקשם לשפר את הצעתם הכספית. המציעים יוכלו לשפר את כל אחד מהמרכיבים הכספיים של ההצעה הכספית. המתנ"ס יקבע באופן בלעדי את מספר סבבי התמחור, ככל שיהיו.
לאחר קיום ההתמחרות (בין אם נערכה פעם אחת בלבד ובין אם במספר סבבים) יבוצע חישוב של הציון הכולל הבנוי מהסכום של ציון האיכות של ההצעה המקצועית עם ציון הצעה הכספית תתקבל החלטה בדבר זהות הזוכה או כל החלטה אחרת ביחס להמשך ההליך, על פי שיקול דעתו של המתנ"ס, בהתאם לכללי המכרז.
מבלי לגרוע מהאמור, המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לנהל, על פי החלטתו, סבבי התמחרות בין המציעים וכן משא ומתן עם המציעים שהצעותיהם ימצאו מתאימות, עם כולם או חלקם, ביחד או לחוד, בין לפני שתבחר ההצעה הזולה ביותר ובין לאחר מכן. המתנ"ס שומר על זכותו לנהל משא ומתן עם הזוכה בלא להודיע לו על זכייתו וכן לקיים, לפי החלטתו, הליך של שיפור סופי של הצעות (Best and Final) עם כל המציעים או עם חלקם.
המתנ"ס אינו מתחייב לבחור את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
המתנ"ס רשאי שלא להתחשב בהצעה שתהיה בלתי סבירה בשל מחירה או פרטי מחירים שבה (חוסר סבירות לעניין זה, כולל אך לא רק, מחירים נמוכים מדי או מחירים גבוהים מדי לדעת המתנ"ס), תנאי או חוסר התייחסותה לתנאי מתנאי המכרז ו/או לדרך הקבועה להגשת הצעות.
המתנ"ס רשאי להביא בכלל שיקוליו בבחירת הצעות הזוכות, את כל המרכיבים והנתונים שבמסמכי המכרז ובנספחים שנדרשו וצורפו על ידי המציע להצעתו. כמו כן, המתנ"ס רשאי להתחשב בניסיון קודם עם מציעים, ככל שהיה כזה.
המתנ"ס רשאי להזמין מציע כדי לברר פרטים בהצעתו וכן פרטים הדרושים לו לצורך קבלת החלטה.
המתנ"ס רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לבצע כל בדיקה ולדרוש מכל מציע כל הוכחה שהוא יראה לנכון, בדבר כשירותו, ניסיונו, איתנותו הפיננסית ויכולתו למלא את דרישות המכרז. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המתנ"ס רשאי לדרוש מהמציע להמציא לעיונו כל אישור או מסמך שיתבקש על ידו לעניין זה ו/או להשלים כל מסמך שהשלמתו תידרש על ידי המתנ"ס, ולהיעזר בשירותים של מומחים בכל תחום רלוונטי לבדיקת כל פרט ו/או לגיבוש כל הערכה, הנדרשת, לדעת המתנ"ס לצורך בחינת ההצעות על ידה.
הזוכה במכרז
כאמור לעיל, ההצעה הזוכה תהיה זו שציונה המשוקלל (להצעה המקצועית ולהצעה הכספית יחד) יהיה הגבוה ביותר. ההצעה שתקבל את המקום השני בדירוג תהיה "ההצעה הכשירה השנייה", ההצעה שתקבל את המקום השלישי בדירוג תהיה "ההצעה הכשירה השלישית", וכך הלאה. המתנ"ס יהא רשאי לפנות למציעים שהציעו את ההצעות הכשירות האמורות בהתקיים הנסיבות המתוארות להלן.
הזוכים יקבלו על כך הודעה בכתב מהמתנ"ס (להלן: "הודעות הזכייה").
למציעים שהצעתם לא זכתה, תוחזר הערבות הבנקאית לאחר החלטת המתנ"ס בדבר ההצעות הזוכות.
זוכה לא יהיה רשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר את זכייתו לאחר/ים.
הזוכה יפיק בידי המתנ"ס תוך שבעה ימים ממועד קבלת הודעה הזכייה, ערבות בנקאית כנדרש בהסכם (להלן: "ערבות ביצוע"). כנגד הפקת ערבות זו, תוחזר לזוכה הערבות שהפקיד במסגרת הצעתו למכרז.
הזוכה יפקיד בידי המתנ"ס תוך שבעה ימים ממועד מתן הודעות הזכייה, את אישורי הביטוח כנדרש בהסכם.
ככל שהזוכה לא יפקיד ערבות בנקאית במועד האמור בסעיף 12.5 לעיל או אישור ביטוח במועד האמור בסעיף 12.6 לעיל, יראו בכך ביטול ההסכם שלא כדין על ידי הזוכה, והמתנ"ס יהיה רשאי להתקשר בהסכם עם ההצעה הטובה הבאה אחרי ההצעה הזוכה או לבטל את המכרז, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המתנ"ס. זאת בנוסף לכל זכות אחרת שתעמוד לו במקרה כזה, על פי דין.
זוכה שיחזור בו מהצעתו מתחייב לשלם למתנ"ס, ללא צורך בהוכחת נזק ומבלי לגרוע מכל זכויות המתנ"ס על פי כל דין והסכם, פיצוי מוסכם בגובה הערבות הבנקאית שצורפה להצעתו.
אם במהלך תקופת ההתקשרות תבוטל ההתקשרות מסיבה כלשהי עם הזוכה וזכייתו ו/או ההתקשרות אתו יבוטלו מכל סיבה שהיא, יהא המתנ"ס רשאי לפנות למציע אשר הצעתו הוכרזה כהצעה הכשירה השנייה, כאילו היה הזוכה במכרז, בהתאם לתנאי המכרז וההצעה הכשירה השנייה למכרז תהא ההצעה הזוכה. לא מסכים המציע שהציע את ההצעה הכשירה השנייה להתקשר עם המתנ"ס כאמור, יהא המתנ"ס רשאי לפנות למי שהציע את הכשירה שלישית וכו' עד שיוכרז זוכה חדש במכרז.
למען הסר ספק, סמכות זו של המתנ"ס היא סמכות רשות והמתנ"ס ישתמש בה בהתאם לשיקול דעתו עפ"י נסיבות העניין.
פנה המתנ"ס למציע אשר הצעתו הוכרזה "ההצעה הכשירה השנייה" (להלן: "המציע השני"), והמציע השני הביע הסכמתו להתקשר עם המתנ"ס במחיר הנקוב בהצעת המחיר האחרונה מטעמו, יחתום המתנ"ס על הסכם עימו. במקרה זה ימסור המציע השני, ערבות ביצוע תוך 10 ימים ממועד הדרישה על ידי המתנ"ס.
סרב המציע השני להתקשר עם המתנ"ס כאמור, יפנה המתנ"ס למציע אשר הצעתו הוכרזה "ההצעה הכשירה השלישית" בהצעה להתקשר עמו לפי תנאי הצעתו וכך הלאה.
שמירת זכויות
תכנם של מסמכי המכרז וכל מידע שיגיע לרשות המציעים והזוכים, במישרין ו/או בעקיפין, עקב השתתפותם במכרז ו/או עקב ביצוע השירותים נשוא המכרז, יהיה חסוי וסודי. המציעים והזוכים במכרז וכל הבא מטעמם מתחייבים בזאת לשמור על סודיות המידע והמסמכים הנ"ל ולא למסור אותם בשום אופן, לצד ג' כלשהו.
החל ממועד הזכייה במכרז, כל זכויות היוצרים וזכויות הקניין בכל המסמכים שיערכו בהצעה, יהיו של המתנ"ס בלבד, והמציע מוותר ומעביר למתנ"ס, בעצם הגשת הצעה למכרז, כל זכות במסמכים וקניין רוחני בקשר אליהם, בכלל זה, מוותר המציע על זכות מוסרית ועל זכות התביעה בגינה. המציע מצהיר בעצם הגשת הצעתו למכרז כי התשלומים שישולמו לו על ידי המתנ"ס אם יזכה, הנם תמורה הוגנת ומלאה אף עבור הוויתור והעברת כל זכויות הקניין הרוחני, כאמור לעיל בסעיף זה.
בהגשת הצעתם, המציעים מביעים את הסכמתם לכך, שהמתנ"ס יעשה שימוש בהצעתם ובמידע הכלול בהצעה, לכל צורך הקשור בפעילות המתנ"ס על פי שיקול דעתו הבלעדי.
זכות לשנות ו/או לבטל את המכרז בכל עת
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומזכותו של המתנ"ס על פי כל דין, המתנ"ס רשאי, בכל עת, בכלל זה, לאחר הגשת ההצעות, ולאחר הודעת הזכייה, לשנות את תנאי המכרז ו/או לבטל את המכרז, לפי שיקול דעתה הבלעדי. ביטול המכרז יתכן בין היתר, במקרים הבאים:
אין הצעות העומדות בתנאי הסף, או מספר ההצעות העומדות בתנאי הסף אינו עולה על שתיים.
אין הצעות העומדות בדרישות המכרז שאינן תנאי סף, או שמספר הצעות העומדות בדרישות המכרז שאינן תנאי סף, אינו עולה על שתיים.
אין הצעות העומדות באומדן או בהערכות המקצועיות כאמור של המרכז הקהילתי בית הכרם, או שמספר ההצעות העומדות באומדן או בהערכות המקצועיות אינו עולה על שתיים.
אם ימצא המתנ"ס כי נפל פגם מהותי בהליך המכרז או בהליך בחירת ההצעה הזוכה.
אם המתנ"ס יגלה טעות או חוסר בתנאים המוקדמים להשתתפות או בדרישות המכרז.
אם חלו שינויי נסיבות או השתנו צרכי המתנ"ס באופן המצדיק לדעתו, ביטול המכרז ו/או הליך ההתקשרות.
אם ברוב ההצעות נפלו פגמים שוועדת המכרזים סבורה כי הם מצדיקים את פסילת ההצעות, באופן שהמתנ"ס יוותר עם לא יותר משתי הצעות תקינות.
אם לדעת המתנ"ס, קיים חשש סביר לתכסיס מכוון או קרטל או להדברות בין המציעים.
אם המתנ"ס ישנה או יבטל את המכרז לפני הגשת ההצעות, המתנ"ס יפרסם הודעה על כך באתר האינטרנט של המתנ"ס ובכל דרך אחרת בה פורסם המכרז. אם המתנ"ס ישנה או יבטל את המכרז לאחר הגשת ההצעות, המתנ"ס ימסור לכל אחד מהמציעים הודעה בדבר שינוי או ביטול המכרז, ואם המתנ"ס ישנה או יבטל את המכרז לאחר הודעת הזכייה, המתנ"ס ימסור לזוכה הודעה בדבר שינוי או ביטול המכרז.
למתנ"ס הזכות לקבל חלק מההצעה או את כולה על פי החלטתו.
המציעים לא יהיו זכאים לסעד כלשהו בגין שינוי ו/או ביטול המכרז, כאמור בסעיף זה.
עיון במסמכים
כל מי שיגיש הצעה במכרז יהיה זכאי לעיין במסמכי המכרז בהתאם להוראות תקנות חובת מכרזים, תשנ"ג-1993.
סמכות שיפוט
סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים הנובעים ו/או הקשורים למכרז זה תהיה נתונה באופן בלעדי לבתי המשפט המוסמכים בירושלים בלבד.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח א - הסכם

חוזה התקשרות
שנערך ונחתם בירושלים ביום ____ לחודש _______ שנת 2023
בין
מרכז קהילתי ע"ש זיו ומרקס בע"מ (חל"צ) מס' 510885700
באמצעות מורשי החתימה ה"ה: 1 ______ ו-2 ___________
(להלן: "החברה" או "המזמינה")
מצד אחד;
לבין
שם: _____________________
ח.פ.: _____________________
כתובת : ____________________
באמצעות מורשי החתימה: _____________________
(להלן: "הקבלן או "המציע")
מצד שני;

הואיל: והחברה מנהלת את המנהל הקהילתי בבית הכרם.
והואיל: והחברה פרסמה את מכרז 1/2023 למתן עבודות שיפוץ בשדרות הרצל 137. (להלן: "המכרז" ו"השירותים" בהתאמה) והקבלן הגיש הצעה במכרז;
והואיל: וועדת המכרזים של החברה על בסיס הצהרותיו של הקבלן ועל בסיס הצעתו, החליטה לבחור בהצעת הקבלן כהצעה הזוכה במכרז ולהקשר עמו על מנת לבצע את העבודות הנדרשות.
והואיל: והקבלן התחייב לפעול בכל הנוגע למתן השירותים על פי הסכם זה, בתמורה ובמועדים הקבועים בו;

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
מבוא
המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ובחזקת תנאיו.
כותרות הסעיפים באות לצורך הנוחיות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי הסכם זה לפיהן.
בהסכם זה תהא למילים ולמונחים דלהלן הפרשנות הנקובה בצידם, אלא אם נאמר במפורש אחרת:
"המכרז" מכרז בו פנתה החברה לקבלת שירותי שיפוץ במרכז הקהילתי בבית הכרם.
"השירותים" או "העבודות" – כפי המפורט בנספח ב2 המצורף למסמכי המכרז.
"לוח הזמנים" – לוח הזמנים לביצוע השירותים כפי שמפורט בנספח ב2 המצורף למסמכי המכרז.
"תקופת ההסכם" או "תקופת ההתקשרות" – התקופה שמשכה ממועד חתימת הסכם זה ועד לסיומם של העבודות האמורות.


הצהרות והתחייבויות הקבלן
הקבלן מצהיר ומתחייב כדלהלן:
הוא חברה פרטית/שותפות רשומה/עוסק מורשה, אשר הבעלות בה היא בהתאם לדו"ח רשם החברות/השותפויות, אשר עותק הימנו מצורף. הוא מתחייב לא לערוך כל שינויים בבעלות על החברה, וממילא, בשליטה על החברה, עד לתום תקופת ההסכם.
הוא בעל מומחיות, וותק, ניסיון, מיומנות ומקצועיות בתחום שיפוצי מבנים ברמת מומחיות ומקצועיות גבוהה.
הוא יספק את השירותים בצורה מעולה ומקובלת, ויעשה כל פעולה שנדרשת באופן סביר מקבלן בעל אמות מידה הגבוהות ביותר הקיימות בשוק, לשם הקבלן ת השירותים ברמה ובמקצועיות הנדרשים, על פי הסכם זה. בתוך כך, הוא מתחייב לעשות את כל ההכנות הדרושות והסידורים שיהיו נחוצים למתן השירותים באופן יעיל, מעולה ולשביעות רצונה המלא של החברה.
יש בידיו, ויהיו בידיו לאורך כל תקופת ההסכם, כל הרישיונות וההיתרים הדרושים על-פי כל דין לביצוע השירותים על-ידו ולכל שירות נלווה אחר הדרוש לביצוע השירותים. מבלי לגרוע מתוקף התחייבותו והצהרתו האמורה, הוא מצהיר ומתחייב, כי יוודא, כי לאורך כל תקופת ההסכם, יחזיק בכל הרישיונות וההיתרים, ויעמוד בדרישות כל דין, בכל הקשור למתן השירותים על-פי הסכם זה, לרבות בכל הקשור לבטיחות, הכל – לפי המקרה ובכפוף להוראות הסכם זה.
הוא עומד וימשיך לעמוד בדרישות כל דין בכל הקשור למתן השירותים על-פי הסכם זה.
הוא מתחייב להודיע למזמינה ללא כל דיחוי, בעל-פה וגם בכתב, על כל מידע שיהא ברשותו, לפיו קיים או עלול להיות קיים חשש לפיו לא יוכל לבצע איזה מהתחייבויותיו על-פי הסכם זה.
הוא ידווח למזמינה, לאלתר ובכתב, על אודות כשל ו/או הפרה ו/או רשלנות ו/או חשש לאיזה מאלה, מצדו ו/או מצד מי מטעמו.
הוא מתחייב כי התמורה היחידה שיקבל בגין ביצוע השירותים נשוא הסכם זה ו/או בקשר אליהם, היא התמורה הנקובה בסעיף 6 להסכם זה. הקבלן מתחייב שלא לקבל מגורם אחר כלשהו, במישרין או בעקיפין, כל תשלום, תמורה, הנחה או טובת הנאה אחרת, בגין שירותים שיספק, במסגרת הסכם זה.
ידוע לו שהוא וכל מי מטעמו אינם עובדים של המזמינה, וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור יחסי עובד-מעביד בין הקבלן ו/או מי מטעמו לבין המזמינה, לרבות בכל הנוגע למתן השירותים בהתאם להסכם זה.
הקבלן מתחייב, כי במידה וייווצרו מצבים בהם יתעורר חשש למניעה מבחינתו בהענקת השירותים, לרבות במקרים של חשש לניגוד ענייניים, במהלך ביצוע השירותים על-פי הסכם זה ו/או כתוצאה מהם, ביחס לקבלן ו/או למי מטעמו, הקבלן מתחייב להודיע על כך בכתב ובעל-פה, מיידית לעמותה.
הקבלן מצהיר בזאת כי הוא מנהל פנקסים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו – 1976 (להלן בס"ק זה: "החוק"). בלי לגרוע מן האמור, מצורף להסכם זה, אישור מפקיד מורשה, מרואה-חשבון או מיועץ מס, כמפורט בסעיף 2(א) לחוק ותצהיר בכתב כמפורט בסעיף 2ב. (ב) לחוק.
הקבלן מתחייב מצהיר ומאשר בזאת כי ימלא באופן מדויק ומלא את ביצוע כל העבודות ובהתאם ללוח הזמנים שיצוין במפרט וידוע לו כי תנאי זה הינו חשוב ויסודי להתקשרות עימו וכי כל עיכוב ו/או אי עמידה בלוח הזמנים המדויק מהווה הפרה של התחייבותו זאת, וכי הוא יהיה אחראי על כן לכל נזק או הוצאה בקשר לכך.
הקבלן מתחייב כי כל המועסקים על ידו הינם בעלי המיומנות והכישורים לביצוע מלא, מוצלח ובטוח של העבודה והינם מורשים לבצעה לפי דרישות כל דין.
הקבלן מצהיר ומתחייב כי המועסקים על ידו במתחם מאושרים על ידי המשטרה בהתאם לקבוע בחוק למניעת העסקתם של עברייני מין במוסדות מסוימים התשס"א – 2001, וכי ידוע לו שתנאי להעסקתם במתחם הוא החזקת אישור תקף לגבי כל עובד כאמור.
הקבלן מתחייב כי העבודות תבוצענה בהתאם לדרישות כל תקן ודין, ובתוך כך, בהתאם לדיני הבטיחות בעבודה. הקבלן יקיים וידאג כי כל מי מטעמו יקיים את כלל הוראות הבטיחות בהתאם להוראות כל דין, לרבות כל הוראה שיקבל מהחברה ו/או יועצי הבטיחות מטעמה.
הקבלן מתחייב לנקוט בכל דרך על מנת למנוע תאונות מכל סוג שהוא לו ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו ולהפחית את הסיכונים למניעת תאונות כאלו.
סעיף 2 הינו תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה.

השירותים
הקבלן מתחייב לבצע עבור המזמין את כל השירותים על פי תנאי הסכם זה ומסמכיו, לרבות מפרט העבודות, ובהתאם להוראות והנחיות המזמינה ו/או מי מטעמה והכל כמפורט במפרט העבודות המצורף לחוברת המכרז כנספח ב2 להסכם זה (להלן: "מפרט העבודות").
הקבלן מתחייב בזאת להקים ולבצע את העבודות והשירותים כאמור בסעיף 3.1 לעיל ולעמוד בלוחות הזמנים המופיעים במפרט העבודות, כך שכל העבודות כמפורט בסעיף 3.1 לעיל תסתיימנה יום לפני המועד שנקבע למסירתם.
מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק 3.1 לעיל, הקבלן מתחייב לבצע את השירותים בהתאם למסמכים דלהלן, אשר מצורפים להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו:
מסמכי המכרז;
הצעת מחיר ומפרט עבודות;
נספח ביטוח;
המסמכים הנ"ל מחייבים, בין אם צורפו לחוזה זה ובין אם לאו. במקרה של סתירה בין הוראות המסמכים הנ"ל יגבר האמור בהסכם זה.
סעיף 3 זה הינו תנאי עיקרי ויסודי בהסכם.

אחריות הקבלן
מבלי לגרוע מאיזה מהתחייבויותיו של הקבלן על-פי הסכם זה מתחייב הקבלן כדלהלן:
באחריות הקבלן לוודא עמידה בכל הדרישות על-פי כל דין ועל-פי הסכם זה, וכן בכל הקשור למתן השירותים המפורטים בהסכם זה. בתוך כך, ובלי לגרוע מכלליות האמור: קבלת כל הרישיונות וההיתרים הדרושים על פי כל-דין, ועמידתו בכל דרישות הבטיחות ובכל התקנים הנדרשים. הקבלן יידע את המזמינה לאלתר מיד עם היוודע הדבר לקבלן, בכל מקרה שבו קיים חשש לתוקפו של רישיון או היתר שניתנו, או בכל מקום בו קיים חשש להפרת תנאים של רישיון או היתר שניתנו, או חשש לאי עמידה בדרישות כל דין. אין באמור כדי להטיל על המזמינה אחריות או מחויבות כלשהי.
באחריות הקבלן לפקח על ביצוע כל השירותים לרבות ביצוע מעקב ובקרה אחר עמידתו בדרישות, לרבות רמתו המקצועית, עמידה בלוחות זמנים, ובתנאים נוספים סבירים על-פי שיקולי דעתה של החברה. הקבלן יידע את המזמינה לאלתר עם היוודע הדבר לקבלן, בכתב ובעל-פה, בכל מקרה שבו קיים חשש לאי עמידה באיזו מההתקשרויות הקשורות לביצוע השירותים על-פי הסכם זה.
הקבלן ו/או בא כוחו יהיו מצויים במתחם וישגיחו ברציפות על אופן ביצוע השירותים.
באחריות הקבלן לתקן על חשבונו, נזקים, פגמים, ליקויים וקלקולים כלשהם שהתגלו תוך תקופת הבדק בעבודה או בעבודה שבוצעו לפי החוזה ואשר לדעת המפקח הם תוצאה מביצוע העבודה שלא בהתאם לחוזה, או שלא בהתאם להוראותיו של המפקח ו/או של המנהל ו/או תוצאה משימוש בחומרים פגומים או מביצוע לקוי.
תקופת הבדק תהא לתקופה בת 18 חודשים, וזאת החל ממועד מתן תעודת השלמה לעבודות בשלמותן בהתאם לחוזה זה והעמדת הנכס לרשות ולשימוש המתנ"ס.
הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שהוא, בין נזקי גוף ובין נזקי רכוש ובין כל נזק אחר, שייגרם למזמינה, או לציוד או לכל צד שלישי בין בגוף בין ברכוש בין כל נזק אחר, כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן או עובדיו או שלוחיו או אלו הכפופים למרותו.
כמו כן הקבלן מתחייב לפצות ולשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם כאמור לעיל, או כל הפסד אחר, שייגרם לו כתוצאה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה (להלן לשם הנוחות : "תביעה") שתוגש נגדו ו/או פסק דין שייפסק נגדו בגין או מעשה או מחדל כאמור, ובכל מקרה שהחברה תחויב בתשלום פיצויים או בכל תשלום אחר בקשר לתביעה כזאת מתחייב הקבלן לשלם כל סכום כזה במקום החברה ו/או לעמותה.
הקבלן מתחייב לשאת בכל ההוצאות שהחברה תחויב בהן בקשר, לכל תביעה כזאת או כתוצאה ממנה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עו"ד והכל בכפוף לכך שהחברה תאפשר לקבלן להתגונן מתביעה כזו.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהא הקבלן אחראי לכל נזק רכוש או גוף שייגרם לעובדיו, או לכל אדם אחר שנמצא בשירותו כתוצאה מתאונה או מפגיעה גופנית כלשהי או כל נזק אחר שייגרם תוך כדי ביצוע העבודה או במהלכה והוא ישפה את החברה אם תוטל עליה אחריות כלשהי או תיגרם לה הוצאה כלשהי כתוצאה מנזק כאמור בסעיף זה.
הקבלן אחראי לבדו לכל נזק או קלקול שייגרמו לרכוש ציבורי כלשהו וכל נזק כזה יתוקן על חשבונו לשביעות רצונם של כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על אותו רכוש שניזוק.
סעיף 4 זה הינו תנאי עיקרי ויסודי בהסכם.

תקופת ההסכם
הסכם זה בתוקף ממועד חתימות הצדדים ועד למועד סיום העבודות הנדרשות (להלן: "תקופת ההסכם").

התמורה
התמורה לביצוע השירותים על פי הסכם זה, וליתר התחייבות הקבלן על פי הסכם זה, תהא כמפורט בהצעת המחיר המצורפת כנספח ג למסמכי המכרז ובתוספת מע"מ כדין.
התמורה תשולם כפי המפורט בנספח ג למסמכי המכרז וזאת כנגד המצאת חשבונית מס כדין, אשר אושרה על-ידי המזמינה.
סכום התמורה כולל את כל הוצאות הקבלן והוא מהווה תמורה סופית. מוסכם על הצדדים, כי הקבלן לא יקבל כל תמורה נוספת מעבר לתמורה הנקובה בסעיף 6.1 לעיל, בגין השירותים הניתנים על-ידו.
סעיף 6 זה הינו תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה.

העדר יחסי עובד ומעביד
הקבלן מצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הקבלן ו/או מי מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה יחסי עובד ומעביד בכל הנוגע למתן שירותים בהתאם להסכם זה.
הקבלן מתחייב למלא בכל תקופת ההסכם לגבי עובדיו ו/או מי מטעמו שיועסקו על ידו, בביצוע השירותים לפי הסכם זה, אחר כל חובותיו כמעביד, לפי כל דין ו/או על פי כל הסכם מחייב.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, במידה ותידרש החברה במועד כלשהו לשאת תשלום שמקורו בטענה כי שררו יחסי עובד מעביד בי עמותה לבין הקבלן ו/או מי מטעמו, ישפה הקבלן את החברה מיד עם דרישה בגין כל תשלום שיידרש מהחברה כאמור.

המחאת זכות
הקבלן לא יהיה רשאי למסור, להמחות, להסב או להעביר לאחר זכויותיו ו/או התחייבויותיו על-פי חוזה זה או כל זכות הנובעות ממנו, כולם ו/או חלקן, בתמורה או שלא בתמורה, אלא אם קיבל לכך רשות מהחברה מראש ובכתב.
כל מסירה או העברה בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקף.
למען הסר כל ספק, זכויותיו של הקבלן לפי הסכם זה ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו.
למען הסר כל ספק, הפרת ההתחייבויות האמורה בסעיף 8.1 ו- 8.3 לעיל, לא תשחרר את הקבלן מהתחייבות כלשהי שמהתחייבויותיו על- פי הסכם זה, זאת מבלי לגרוע מזכותה של המזמינה לכל הסעדים המגיעים לה על פי כל דין בגין הפרת ההסכם על ידי הקבלן.
סעיף 8 זה הינו תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה.

אחריות וביטוח
הקבלן מתחייב כי השירותים יינתנו בהתאם לדרישות כל תקן ודין, ובתוך כך, בהתאם לדיני הבטיחות והבטיחות בעבודה ועל פי כל דין החל על מתן השירותים נשוא הסכם זה.
הקבלן אחראי כלפי כל עובד שלו או אדם אחר המועסק בשירותו ו/או ספקי המשנה לנזקים לגוף ו/או לרכוש שייגרמו להם תוך כי ו/או עקב ו/או בקש עם, במישרין או בעקיפין, קיום התחייבויותיו על פי חוזה זה.
מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי דין מתחייב הקבלן למלא אחר הוראות הביטוח המופיעות ב"נספח הביטוח" וב- "אישור עריכת הביטוח" המצורפים להסכם זה ומסומנים כנספח ו ונספח ו1 בהתאמה.

 


ביטול ההסכם
החברה רשאית לבטל את ההסכם, כולו או חלקו, בכל עת לפני תחילת העבודות על-ידי מתן הודעה מוקדמת בכתב לקבלן, 20 ימים מראש לפחות טרם תחילת העבודות. בוטל ההסכם כאמור, תשלם החברה לקבלן את החלק היחסי של השירותים שבוצע בפועל על-ידי הקבלן.
נתנה החברה הודעה מוקדמת כאמור, יגיש הקבלן לעמותה בתוך 7 ימים מהודעתה דו"ח מצב ביחס לשירותים.
ביטול ההסכם כאמור לא יזכה את הקבלן ו/או מי מטעמו בכל תשלום ו/או פיצוי, זולת האמור בסעיף 10.1 לעיל.
החברה רשאית לבטל את ההסכם על-פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת, בכל מקום בו יתגלה כשל ו/או רשלנות ו/או חשש לאיזה מאלה, מצד הקבלן ו/או מי מטעמו, אשר יהא בו משום סיכון, ובלבד שהקבלן ו/או מי מטעמו לא תיקן הסיכון כאמור בתוך פרק הזמן שנקצב לכך בהודעת המזמינה אליו.
במידה ותבוטל ההתקשרות עקב כוח עליון אשר יגרור ביטול הפרויקט או חלק ממנו, לא יחשב הדבר להפרה והחברה תשלם לקבלן רק בגין ההוצאות שנגרמו לו בפועל בלבד.
למניעת ספקות מובהר בזאת, כי אם יבוטל או ידחה הפרויקט בשל סיבות התלויות בקבלן, לא יהיה הקבלן זכאי לכל תמורה עבור העבודה מהחברה ולעמותה הזכות לתבוע את הקבלן בגין כל הפסד או נזק שיגרם עקב כך לרבות בדרך של חילוט הערבות.
סעיף 10 זה הינו תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה.

הפרה ותרופות
הפר הקבלן הסכם זה הפרה שאינה יסודית ולא תיקן אותה תוך זמן סביר או תוך פרק הזמן שננקב לכך בהודעת המזמינה אליו, לפי המוקדם ביניהם, או שהפר הקבלן הסכם זה הפרה יסודית, תהא החברה זכאית לבטל להסכם זה, כולו או חלקו, לאלתר, זאת בנוסף לכל סעד שתהא זכאית לו על-פי כל דין, לרבות התקשרות עם אדם או גוף אחר לצורך ביצוע השירותים המפורטים בהסכם זה, כולם או חלקם.
בוטל ההסכם כאמור בסעיף 11.1, ישא הקבלן לבדו בכל ההוצאות הנדרשות כדי לכסות התחייבויות חתומות כלפי צדדים שלישיים הנובעות או קשורות במישרין או בעקיפין להפרתו.
בלי לגרוע משאר זכויותיה וסעדיה של החברה במקרה של הפרה המזכה את החברה בביטול ההסכם, תהא החברה זכאית לפיצוי מוסכם ומוערך מראש בגין הנזק מהפרת התחייבויות הקבלן כפי שהצדדים צופים אותו במועד חתימת הסכם זה, ובלבד שלא יווצר כפל פיצוי.
לצרכי הסכם זה "הפרה יסודית" הינה הפרה של סעיף מסעיפי הסכם זה שהוגדר כתנאי עיקרי ויסודי בו, וכן, בכל אחד מהמקרים הבאים:
אי גילוי מידע מהותי על ידי הקבלן. "מידע מהותי" – מידע אשר לו היה מובא לידיעת המזמינה, לא היתה מתקשרת עם הקבלן בהסכם זה, על-פי תנאיו;
גילוי של אי נאמנות להסכם זה ו/או למטרותיו;
הקבלן נכנס להליכי פירוק או כינוס נכסים או פשיטת רגל או שמונה כונס נכסים קבוע או זמני לרכושו או לחלק מרכושו, או שמונה מפרק זמני או קבוע לקבלן, או שהוגשה בקשה להקפאת הליכים כנגדו או להסדר עם נושיו;
אם יתברר לעמותה על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי עקב הוראות שבדין יהיה המשך קיומו של ההסכם לבתי חוקי או לבלתי אפשרי;
חוק החוזים (תרופות בשל הפרת ההסכם), תשל"א-1970, יחול על הוראות הסכם זה התחייבויות הצדדים.
סעיף 11 זה הינו תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה.

ערבות לקיום ההסכם
עם החתימה על הסכם זה ולהבטחת מילוי התחייבויותיו על-פי ההסכם יפקיד הקבלן בידי החברה ערבות בנקאית (להלן: "ערבות ביצוע"), כמפורט בנספח ה המצורף לחוברת המכרז, בסכום של 80,000 ₪ (שמונים אלף ₪), אשר תוקפה מיום חתימת ההסכם ועד ל-1.11.2023.
הערבות תהיה אוטונומית, צמודה למדד המחרים לצרכן (המדד הבסיסי – המדד הידוע במועד חתימת ההסכם, דהיינו מדד חודש מאי 2023, ותוצא על-ידי מוסד בנקאי ישראלי הנמצא תחת פיקוחו של בנק ישראל.
כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות, יחולו על הקבלן.
במקרה בו חולטה הערבות, כולה או חלקה, אשר לא לוותה בביטול ההסכם, ימציא הקבלן ערבות חדשה בתנאים זהים לערבות שחולטה תוך 7 ימים מהיום בו קיבל הודעה שהערבות חולטה.
למען הסר ספק יודגש כי המצאת הערבות על ידי הקבלן אינה פוטרת אותו ממילוי כל חובותיו והתחייבויותיו כלפי החברה על פי הסכם זה, וממילא, גבייה ומימוש של הערבות, כולה או חלקה, על ידי החברה אינה גורעת מזכות החברה לתבוע מהקבלן כל נזקים והפסדים נוספים וכן סעדים נוספים ואחרים על פי הסכם זה או על פי דין, ובלבד שלא יווצר כפל פיצוי בגין אותו מעשה ו/או מחדל.
אין בקביעת גובה הערבות כדי לשמש פרשנות כלשהי באשר להיקף התחייבויותיו של הקבלן, ואין בכך כדי ליצור כל הגבלה או תקרה להיקף הכספי של התחייבויותיו על-פי הסכם זה.
עם השלמה העבודות, יאריך הקבלן את תוקפה של ערבות הביצוע כך שזו תבטיח גם את התחייבויותיו בתקופת הבדק, אשר תוקפה יהיה עד תום תקופת הבדק ולמשך 60 ימים נוספים לאחר מכן.
סעיף 13 זה הינו תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה.

חובת סודיות
הקבלן ו/או מי מטעמו מתחייב בזה לשמור בסודיות גמורה את כל הפרטים בהסכם זה, לרבות תנאי השכר ולא למסור פרטים עליו לכל גורם שלישי.
הקבלן ומתחייב בזה לשמור בסודיות גמורה כל מידע ולא למסור מידע לאף גורם שלישי, זולת אם מנכ"לית המזמינה אישרה מסירה זו בכתב.
התחייבות על פי סעיף זה לא תחול על מידע אשר הגיע לנחלת הציבור ללא מעורבותו של הקבלן או לגביו הוכיח הקבלן בכתב עם חתימת הסכם זה כי מידע זה היה בידו לפני שנתן שירותים למזמין.
תקופת המחויבות כאמור לעיל היא כל עוד נותן הקבלן שירותים למזמין, ולתקופה נוספת של שנה לאחר מכן.


ניגוד עניינים
הקבלן מצהיר בזה כי הוא ו/או מי מטעמו מכירים את הכללים והמגבלות בדבר איסור ניגוד עניינים וכי אין במועד חתימת הסכם זה כל חשש לניגוד עניינים ביחס עם מתן השירותים נשוא הסכם זה של הקבלן ו/או מי מטעמו.
הקבלן מתחייב לשמור על הכללים והמגבלות בדבר איסור ניגוד עניינים. אם ובמידה ויווצרו מצבים בהם יתעורר חשש לניגוד עניינים, במהלך מתן השירותים באירועים של החברה על פי הסכם זה או כתוצאה מהם, ביחס לקבלן ו/או מי מטעמו, הקבלן מתחייב להודיע על כך מיידית לעמותה.
לעניין סעיף זה, "הקבלן ו/או מי מטעמו" – לרבות מועסקים מטעמו, בני משפחה של הקבלן ותאגיד שהקבלן, עובדיו ומועסקיו או בני משפחותיהם הינם בעלי עניין בהם "בני משפחה" ו"בעל עניין" יפורשו בסעיף זה כהגדרתם בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
סעיף 14 זה הינו תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה.

שונות
כל שינוי ו/או הוספה על הוראות הסכם זה לא יעשה אלא במפורש, בכתב ובחתימת שני הצדדים.
שום הוראה בהסכם זה לא תפורש כבאה לגרוע מזכויותיה של החברה, אלמלא אותה הוראה.
כתובות הצדדים לצורכי המצאה, הינן כמפורט במבוא להסכם זה.


ולראייה באנו על החתום,

____________________ _____________________
מרכז קהילתי ע"ש זיו ומרקס בע"מ (חל"צ) הקבלן
באמצעות מורשי החתימה מטעמו ה"ה: באמצעות המורשים מטעמו
1 _________ ו-2 _________


אישור עו"ד הקבלן

אני הח"מ _________________, עו"ד מ.ר. ___________ מאשר בזאת כי ה"ה __________________ מוסמך לחתום להתחייב בשם ___________________ מספר זיהוי ___________________ ולאחר שהסברתי לו את כלל המשמעויות המשפטיות הנובעות מההסכם, חתם על הסכם זה בפני.

__________________ _______________
חתימה
תאריך

 

אישור עו"ד מרכז קהילתי ע"ש זיו ומרקס

אני הח"מ ______, עו"ד מ.ר ___________ מאשר בזאת כי ה"ה ____________ ת.ז _______________ ו-_________________ ת.ז________________ מוסמכים לחתום ולהתחייב בשם ____________ מס' זיהוי ___________ ולאחר שהסברתי להם את כלל המשמעויות המשפטיות הנובעות מההסכם, חתמו על הסכם זה.
_________________ ___________________ חתימה תאריך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


נספח ב – הצעה מקצועית
תאריך: __________

לכבוד
מרכז קהילתי ע"ש זיו ומרקס בע"מ (חל"צ)
רחוב שדרות הרצל 137
ירושלים
לידי: ועדת המכרזים

 

ג.א.נ.,

הנדון: מכרז פומבי מספר 1/2023 מתן עבודות שיפוץ במרכז הקהילתי בבית הכרם

אני הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את מסמכי המכרז, ההסכם ונספחיו, וכל מסמך אחר שפורסם על ידי המתנ"ס בקשר למכרז או נשלח אלינו מאת המתנ"ס בכל עת, לאחר שביררנו את מהותם וטיבם של השירותים הדרושים למרכז הקהילתי בבית הכרם, לאחר שניתנה לנו האפשרות להשיג את כל המידע לגבי הסיכויים, הסיכונים והאפשרויות האחרות העלולות להשפיע על הצעתנו ולאחר שביררנו את כל הפרטים הטכניים והאחרים הרלוונטיים לביצוע השירותים נשוא ההזמנה, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:
קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז וההסכם על נספחיהם. ברורים לנו תנאיהם, לרבות כל ההשלכות על תנאים אלה על ביצוע העבודות נשוא ההזמנה והגשנו את הצעתנו בהתאם לנ"ל, אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות ו/או דרישות המבוססות על אי הבנה ו/או ידיעה ואנו מוותרים מראש על כל טענה כאמור.
הצעתנו עומדת בכל הדרישות והתנאים הנדרשים ממציעי ההצעות על פי תנאי המכרז וההסכם, ואנו מקבלים על עצמנו את ביצוע השירותים בהתאם לתנאי ההסכם ותמורת הסכום הנקוב בהצעתנו הכספית, אשר נחתמה על ידינו.
הצעתנו זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.
הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול והיא תקפה כאמור בסעיף 11 לחוברת המכרז. אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקיבולה על-ידכם חוזה מחייב בינינו לבינכם. מבלי לגרוע מהאמור, מצורף ההסכם חתום על ידינו.
הננו מאשרים בזאת כי ידוע לנו שכל המסמכים שנמסרו לידינו לצורך קבלת ההצעה, הם רכושו של המרכז הקהילתי בית הכרם.
המחירים אשר יהיו נקובים בהצעותינו הכספיות הם בש"ח ואינם כוללים מע"מ, אשר יתווסף כחוק. הננו מאשרים כי מחירי היחידה הכלולים במחירון שבהצעתנו הכספית ככל שתינתן, יהיו קבועים וסופיים, לא ישתנו מכל סיבה שהיא, והם יכללו את כל ההוצאות, בין המיוחדות, בין הכלליות בין האחרות, מכל מין וסוג, הכרוכות בביצוע השירותים בהתאם לדרישות מסמכי המכרז, ולבצוע כל התחייבויותינו לפיהם.
במידה ונחזור בנו מהצעתנו זו אנו מתחייבים לשלם למרכז הקהילתי בית הכרם, ללא צורך בהוכחת נזק ומבלי לגרוע מכל זכויות המתנ"ס על פי כל דין והסכם, פיצוי מוסכם בגובה הערבות שצורפה להצעתנו.
הננו מצרפים להצעתנו זו את המסמכים והאישורים הבאים:
ערבות בנקאית.
מסמכי המכרז, ההסכם ונספחיהם (חתומים בשולי כל עמוד ובמקומות המיועדים לחתימה).
הצעה מקצועית והצעה כספית.

מצורפים כל האישורים, התעודות והתצהיר, הנדרש בסעיף 6 בחוברת המכרז.
פרטי המציע הם:
שם המציע:______________________ מספר עוסק מורשה/חברה _____________.
כתובת: עיר __________________ רחוב _______________ מס' בית _________
טלפון: ______________ פקס: _____________
מס' חשבון בנק:_______________ מס' סניף: ___________ מס' בנק:_________
להלן העמודים בהצעתי העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי למעט עלויות וסעיפים הנוגעים להוכחות עמידה בדרישות הסף. הנכם מנועים מלחשוף עמודים אלו בפני מציעים שלא זכו במכרז, וכן הנימוק למניעת החשיפה:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

בכל מקרה ברור לי כי ההחלטה בדבר חשיפה או חיסיון של חלקים בהצעה הינה בסמכותה של ועדת המכרזים של המתנ"ס אשר רשאי לחשוף גם חלקים שצוינו לעיל כחסויים, על פי שיקול דעתו המקצועי.


__________________
חתימה וחותמת המציע
כל האמור והמוצהר לעיל בלשון יחיד דינו כדין לשון רבים, לרבות חברה או שותפות או גוף אחר כלשהו החתום על ההצעה הזו.


נספח ב1


תצהיר


אני הח"מ _____________ בעל ת.ז. מס' ______________ מרחוב _____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:

בתצהיר זה לשון זכר גם לשון נקבה במשמע, ולשון יחיד אף לשון רבים היא.

הנני מנכ"ל/ית ______________ (להלן: "הקבלן ") ואני נותן תצהיר זה, בשם הקבלן , כתנאי להתקשרות עם המתנ"ס להענקת השירותים.
לעניין סעיף 3 להלן:
"אמצעי שליטה", "שליטה", "החזקה" – כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א – 1981.
"בעלי זיקה" – חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע. ואם המציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלה 1) בעל השליטה בו; 2) חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של המציע, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע; 3) מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה.
אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – חבר בני אדם חבר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט במציע.
"הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום 31 בדצמבר 2008.
"מועד ההתקשרות" – המועד בו הגיש המציע הצעתו למרכז הקהילתי בית הכרם, אשר על פייה נערכת עמו ההתקשרות.
"עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987.
"שליטה מהותית" – החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני אדם.
הנני מצהיר בזאת כי הקבלן וכן בעל זיקה אליו לא הורשעו עד מועד ההתקשרות ביותר משתי עבירות.
הנני מצהיר בזאת כי גם אם הקבלן או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות, במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
המציע מקיים וקיים, לכל הפחות, בשנתיים שקדמו לתצהירי זה, את כל חובותיו כלפי עובדיו, על פי דיני העבודה, בכלל זה, חוק שעות עבודה ומנוחה, חסכון פנסיוני, חופשה שנתית, מחלה, שוויון זכויות בעבודה, צווי הרחבה וכל ההסכמים החלים על הזוכה כמעסיק לצורך אספקת העבודה והשירותים נושא מכרז זה.
לא מתנהל נגד הקבלן , ולמיטב ידיעתי לא צפוי להתנהל נגדו, כל הליך שתכליתו פירוק הקבלן , מחיקתו, כינוס נכסיו, הקפאת הליכים וכיוצ"ב; וכי לא מתנהלות נגד הקבלן תביעות משפטיות בהיקפים כספיים, אשר עלולים לפגוע ביכולתו של הקבלן למלא את התחייבויותיו כלפי המתנ"ס והשירותים נשוא מכרז זה.
לא הוגש נגד הקבלן ו/או (במקרה של תאגיד) מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו כל כתב אישום לבית משפט בגין עבירה שיש עמה קלון והנני מתחייב להודיע מרכז הקהילתי בית הכרם, בכתב ומיד, על כתב אישום אשר הוגש ו/או עשוי להיות מוגש, כאמור.
לא הורשעו הקבלן ו/או (במקרה של תאגיד) מי ממנהליו ו/או ממורשי החתימה שלו בכל עבירה אשר יש עמה קלון.
כי בידי הקבלן , אישורים מהמשטרה, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עבריני מין במוסדות מסוימים התשס"א-2001, לגבי כל אחד מן העובדים שיועסקו על ידו בעבודות התקנה ושיפוץ.
הצעתנו עומדת בכל הדרישות ותנאי הסף המפורטים בחוברת המכרז, ובכלל זה בהוראות סעיפים 3.1.3 – 3.1.6 לחוברת המכרז.
להלן שמי וחתימתי ותוכן האמור לעיל, אמת.


שם: ________________ חתימה: ___________

 

 

אישור

 

אני הח"מ _________________, עו"ד מאשר/ת בזה כי ביום ___________ התייצב בפני מר/גב' ____________ אשר הזדהה/תה בפני עם ת.ז. מס' ___________ (המוכר לי באופן אישי) ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא י/תעשה כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, חתם/ה בפני על תצהירו/ה דלעיל.


חתימה: _______________________ חותמת: _________________________

 

 


נספח ב2 – מפרט העבודות

 


פרטים נוספים:
הקבלן מתחייב להתחיל את העבודות עד לתאריך 7.7.2023
הקבלן מתחייב לכך שהעבודות תסתיימנה בתאריך 30.9.2023.
על כל יום איחור בסיום העבודות ישלם הקבלן סכום של 2,000 ₪

 

 

 

 

 

 

 

נספח ג – הצעה כספית


זו היא הצעתי למתן שירותי שיפוץ במרכז הקהילתי בבית הכרם ברח' שדרות הרצל 137

 


אחוז ההנחה המוצע _________ ; ההצעה בשקלים חדשים (כולל מע"מ) ________________ ובמילים __________________________________₪ .

 

לוח הזמנים לתשלום בגין עבודות השיפוץ הינו כדלקמן:

המתנ"ס ישלם את התמורה לספק בשלבים, לפי שלבי התכנון בפועל, המשך תקופת העבודות ובסיומו בשיעורים הבאים:
לוח התשלומים יתבצע ב- 3 תשלומים בהתאם להתקדמות העבודות עפ"י החלטת מנהל הפרויקט.
תנאי התשלום הינם שוטף 60 מיום קבלת החשבונית.
מובהר בזאת כי במידה ויהיה איחור במועד סיום העבודות בהתאם לחוזה זה מהסכום האחרון יקוזזו תשלומי הקנסות בגין האיחור.

 

 

 

 

 

 

 

נספח ד – נוסח ערבות בנקאית להצעה

תאריך: _________

לכבוד
מרכז קהילתי ע"ש זיו ומרקס בע"מ (חל"צ)
רחוב שדרות הרצל 137
ירושלים


הנדון: מכרז פומבי מספר 1/2023 מתן עבודות שיפוץ במרכז הקהילתי בבית הכרם

 

לבקשת _____________ (להלן: "הקבלן ") אנו ערבים כלפיכם לסילוק סכום של 40,000 (במילים: ארבעים אלף) ₪, שתדרשו מאת הקבלן בקשר להצעתו למתן שירותים לביצוע עבודות שיפוץ במרכז הקהילתי בבית הכרם.
אנו מתחייבים לסלק את הסכום הנ"ל, בתוך שבעה ימי עסקים מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לנמק דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם כל טענת הגנה שיכולה לעמוד לספק בקשר לחיובים כלפיכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת הקבלן .
לעניין סעיף זה "בכתב", בכלל זה, דרישה שתגיע באמצעות פקסימיליה.
ערבות זו תישאר בתוקף מיום______________ ועד ליום ______________ כולל.
כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להגיע לסניף שפרטיו וכתובתו רשומים להלן עד למועד הנקוב לעיל ובשעות שבהן סניף זה פתוח לקהל.
ערבות זאת אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.


שם מוציא הערבות (בנק/חברת ביטוח): __________________________________
מספר/שם הסניף: __________________________________________________
מס' טלפון: ____________________ מס' פקס: ___________________________
כתובת למשלוח דרישת מימוש הערבות: _________________________________

 

תאריך: _________________ חתימה: ___________________

 


נספח ה – נוסח ערבות בנקאית לביצוע

תאריך: _________

לכבוד
מרכז קהילתי ע"ש זיו ומרקס בע"מ (חל"צ)
רחוב שדרות הרצל 137
ירושלים

הנדון: מכרז פומבי מספר 1/2023 מתן עבודות שיפוץ במרכז הקהילתי בבית הכרם

 

לבקשת _____________ (להלן: "הקבלן ") אנו ערבים כלפיכם לסילוק סכום של 80,000 (במילים: שמונים אלף) ₪, שתדרשו מאת הקבלן בקשר לביצוע הצעתו למתן שירותים לביצוע עבודות שיפוץ במרכז הקהילתי בבית הכרם.
אנו מתחייבים לסלק את הסכום הנ"ל, בתוך שבעה ימי עסקים מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לנמק דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם כל טענת הגנה שיכולה לעמוד לספק בקשר לחיובים כלפיכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת הקבלן .
לעניין סעיף זה "בכתב", בכלל זה, דרישה שתגיע באמצעות פקסימיליה.
ערבות זו תישאר בתוקף מיום______________ ועד ליום ______________ כולל.
כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להגיע לסניף שפרטיו וכתובתו רשומים להלן עד למועד הנקוב לעיל ובשעות שבהן סניף זה פתוח לקהל.
ערבות זאת אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.


שם מוציא הערבות (בנק/חברת ביטוח): __________________________________
מספר/שם הסניף: __________________________________________________
מס' טלפון: ____________________ מס' פקס: ___________________________
כתובת למשלוח דרישת מימוש הערבות: _________________________________

 

תאריך: _________________ חתימה: ___________________

 

 

נספח ו – ביטוח
מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על-פי הסכם זה או על-פי דין, על הקבלן לערוך ולקיים, על חשבון הקבלן, בחברת ביטוח מורשית כדין, החל מיום העמדת אתר הבניה לרשות הקבלן או מתן האישור לביצוע העבודות (לפי המוקדם) ולמשך כל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של העבודות ויציאתו של הקבלן מהאתר (לפי המאוחר) (לעניין ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר, למשך חמש שנים נוספות לאחר סיום העבודות לרבות תקופת העבודות והבדק), פוליסות ביטוח כמפורט באישור ביטוחי הקבלן המצורף כ"נספח 'X1" ("אישור ביטוחי הקבלן") ויחד עם הביטוחים המפורטים בסעיף ‎3 להלן: "ביטוחי הקבלן", בהתאמה).
התנאות מיוחדות פרק א- ביטוח עבודות קבלניות
לעניין אבדן או נזק הנגרם לעבודות, הזכות לניהול משא ומתן ולקבלת תגמולי ביטוח נתונה לחברה בלבד וזאת בקביעה בלתי חוזרת וכן כי הפוליסה משועבדת לטובת החברה. על אף האמור לעיל, תגמולי ביטוח עד לסך 500,000 ₪ ישולמו ישירות לקבלן.
פוליסת עבודות קבלניות תכלול תקופת תחזוקה מורחבת בת 24 חודשים.
התנאות כלליות- ביטוח עבודות קבלניות
הפוליסה תכלול את החברה בשם המבוטח וכן תכלול סעיף בדבר וויתור על זכות התחלוף כלפי החברה והבאים מטעם החברה ו/או המפקח ובלבד שוויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
הפוליסה תכלול סעיף הקובע כי ביטוח העבודות הקבלניות כאמור אינו ניתן לביטול אלא מחמת אי תשלום פרמיה, ובכל מקרה בכפוף לכך שנמסרה לחברה הודעה על כך מראש, בכתב ובדואר רשום של 60 יום לפחות מראש.
הפוליסה תכלול סעיף הקובע ביטוח העבודות הקבלניות כאמור יעמוד בתוקף מלא עד למסירה מלאה של כל חלקי הפרויקט לחברה, והכיסוי לא יושפע ממסירת חזקה או מתן רשות לבעלי זכויות להיכנס לדירות לשם ביצוע עבודות.
הפוליסה תכלול סעיף הקובע במקרה בו תופסק ההתקשרות עם הקבלן מכל סיבה שהיא, המבטח מאשר כי הפוליסה תמשיך להיות בתוקף ותכסה את החברה ויתר יחידי המבוטח, והכל בכפוף להמשך תשלום יתרת הפרמיה, באם תהיה.
הפוליסה תכלול סעיף הקובע כי המבטח מאשר שבמקרה של הארכת משך העבודה, תוארך תקופת הביטוח בהתאם, בכפוף לפרמיה נוספת.
נוסח הפוליסות (למעט אחריות מקצועית) יהיה בהתאם לנוסח הידוע כ"ביט" או נוסח מקביל אליו, בכפוף לשינויים הנקובים לעיל. חריג רשלנות רבתי , ככל שקיים, יבוטל.
במקרה בו סכומי הביטוח / גבולות האחריות הנקובים במסגרת הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות ימוצו, במלואם או בחלקם, עקב תשלום תביעה שהוגשה כנגד הקבלן ו/או החברה ו/או קבלני משנה (מכל דרגה), מתחייב הקבלן לשאת על חשבונו בפרמיה הכרוכה לשם השבת גבולות האחריות האמורים לקדמותם.
על הקבלן להמציא לידי החברה, לא יאוחר מ-7 (שבעה) ימים ממועד החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה טרם כניסת הקבלן לאתר העבודה, את אישור עריכת הביטוח חתום על ידי מבטח הקבלן. לדרישת החברה, על הקבלן למסור העתק מן הפוליסה בגין ביטוח עבודות קבלניות.
כמו כן, לא יאוחר מ-7 (שבעה) ימים טרם מועד תום תקופת ביטוחי הקבלן, על הקבלן להפקיד בידי החברה, אישורי עריכת הביטוחים כאמור לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת וכן למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם (או למשך תקופה ארוכה יותר כמפורט בנספח זה).
בנוסף, על הקבלן לערוך את הביטוחים הבאים:
ביטוח חובה כנדרש על-פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב;
ביטוח אחריות בגין נזק לרכוש צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב ו/או כלי צמ"ה החייבים בביטוח חובה בגבול אחריות בסך של 500,000 ₪ בגין נזק אחד.
ככל שתוגש תביעת צד שלישי כנגד החברה או מי מהבאים מטעם החברה, בגין נזק אשר היה אמור להיות מכוסה לפי ביטוח כאמור בסעיף זה, על הקבלן יהיה לשפות את החברה או מי מהבאים מטעם החברה, בגין נזק או הוצאה בהם יחובו בקשר עם התביעה כאמור;
ביטוח "מקיף" ו/או "כל הסיכונים" לרבות גניבה ופריצה לכל כלי הרכב ו/או כלי צמ"ה המובאים לאתר על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת העבודות וכן לכל רכוש, ציוד ומתקנים מכל סוג שהוא שהובאו על ידי הקבלן או מטעם הקבלן לאתר העבודות. על אף האמור לעיל, לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה, במלואו או בחלקו, ובלבד שיחול האמור בסעיף ‎13 להלן;

 


משך כל התקופה הנקובה בסעיף 2 לעיל מתחייב הקבלן לקיים את ההוראות כדלקמן:
לקיים את כל תנאי ביטוחי הקבלן (לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, המלצות הסקר החיתומי ותנאי המיגון לעניין כיסויי פריצה וגניבה בקשר עם ביטוח העבודות הקבלניות);
להאריך את ביטוחי הקבלן מדי פעם בפעם לפי הצורך;
מוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט בנספח זה, לרבות אישורי עריכת הביטוח הנה בבחינת דרישה ‏מזערית המוטלת על הקבלן, שאינה פוטרת את הקבלן ממלוא חבותו לפי הסכם זה ו/או לפי הדין. לקבלן לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעם החברה בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי הקבלן.
ביטוחי הרכוש של הקבלן יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו של המבטח לתחלוף כלפי החברה ו/או מי מטעם החברה ו/או המפקח, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
על הקבלן האחריות הבלעדית לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים בביטוחי הקבלן המפורטים בנספח זה. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי החברה מכל סכום שיגיע לקבלן על פי הסכם זה.
על הקבלן לקיים את כל תנאי ביטוחי הקבלן (לרבות המלצות הסקר החיתומי שייערך בקשר עם ביטוח העבודות וכן את תנאי המיגון לעניין כיסוי פריצה וגניבה), להאריך את פוליסות הביטוח שעל הקבלן לערוך לפי הסכם זה, מדי פעם בפעם לפי הצורך, כך שתהיינה תקפות במשך כל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של העבודות ויציאת הקבלן מהאתר או עד למועד תשלום חשבון סופי, ובמהלך כל תקופת התחזוקה, תיקונים ואחזקה על פי אחריות הקבלן הקבועה בהסכם זה (לעניין ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר, למשך חמש שנים נוספות לאחר סיום העבודות לרבות תקופת העבודות והבדק).
מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, בהמצאתם או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמתם ואין בהם כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה או לצמצם את אחריות הקבלן על-פי הסכם זה או על פי כל דין. במקרה של אי התאמה בין האמור באישורי הביטוח או בהעתקי ביטוחי הקבלן לבין האמור בהסכם זה, על הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים האמורים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.
ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניות ו/או היקף ביטוחי הקבע של הקבלן או לערוך ביטוחים נוספים או משלימים, על הקבלן לערוך הביטוח הנוסף או המשלים כאמור, על חשבון הקבלן. בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך, ייכלל וויתור על תחלוף כלפי החברה ומי מטעם החברה ו/או המפקח, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
על הקבלן לגרום לכך כי הוראות פרק הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלי, עובדי וקבלני המשנה של הקבלן.
במידה ויועסקו על ידי הקבלן קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה, על הקבלן לוודא כתנאי לתחילת העסקתם כי הינם אוחזים בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם. למען הסר ספק, האחריות הבלעדית לקיום או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני משנה מוטלת על הקבלן.
על הקבלן והבאים מטעם הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת פגיעה, אבדן או נזק לגופו או לרכושו של כל אדם או גוף בקשר עם ביצוע העבודות, ובמיוחד לקיים סדרי עבודה לעבודות בחום. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, על הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים לעיל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדי ושליחי הקבלן יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים לעיל.
הקבלן פוטר במפורש את החברה ואת כל הבאים מטעם החברה ו/או המפקח ואת כל הבאים מטעם הגופים הנזכרים לעיל, וכן את כל הקבלנים הקשורים בביצוע העבודות (ובלבד שבהסכמיהם נכלל פטור מקביל לטובת הקבלן), מכל אחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש המובא על ידי הקבלן או מטעם או מטעם הקבלן (לרבות כלי עבודה, מתקני עזר, כלי רכב, כלים הנדסיים ומנופים) לאתר העבודות , וכן לנזק אשר לקבלן הזכות לשיפוי בגינו על פי ביטוח רכוש שנערך על ידי הקבלן, או שלקבלן הייתה הזכות לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בביטוח, ולקבלן לא תהא כל טענה או דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין נזק כאמור, אולם הפטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
. למען הסר ספק מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי ביטוח על ידי המבטח לא ישחרר את הקבלן מן האחריות המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין, לרבות במקרה שהביטוח אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הביטוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם, נתבע, נפסק או כל מקרה אחר. לקבלן לא תהא שום טענה או תביעה כלפי החברה והבאים מטעם החברה לגבי גובה תגמולי הביטוח (ככל שיהיו).
מובהר בזאת כי בכל מקרה בו יתקבלו דמי ביטוח בגין קימום כל חלק של הפרויקט וכל מה שעליו, יהיו דמי הביטוח כאמור מיועדים אך ורק לצורכי קימום ושיקום אותו נזק שבגינו שולמו.
במידה שלא נערכו או קוימו ביטוחי הקבלן במועדם, בחלקם או במלואם, יחולו ההוראות הבאות:
לחברה תהא הזכות, לאחר שניתנה לקבלן התראה של 15 (חמישה עשר) ימים, להתקשר בביטוח עבודות קבלניות תחת הקבלן, או לשלם דמי ביטוח, לרבות דמים, ריבית והפרשי הצמדה, לפי חוזי הביטוח.
כל הוצאות החברה על פי האמור בפסקה 17.1 לעיל יחולו על הקבלן.
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובות הקבלן המפורטות בפרק זה, או כדי להטיל על החברה חבות כשלהי.

היה ובמהלך תקופת הביטוח יחולו שינויים בערכו של הפרויקט מכל סיבה שהיא, על הקבלן חלה החובה לעדכן את סכום הביטוח בפוליסה מיידית, ולשלוח לחברה את אישור המבטח על ביצוע העדכון האמור.
בכל מקרה במקרה בו תופסקנה העבודות על ידי הקבלן טרם השלמתן מכל סיבה שהיא, על הקבלן להמציא אישור ממבטחת הקבלן על המשך עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות כאמור בסעיף ‎1 לעיל, בידי החברה ו/או כל גוף אחר שהחברה יורו עליו, וזאת כתנאי מוקדם לעריכת חשבון סופי לקבלן.
לדרישת החברה, על הקבלן לכלול במסגרת ביטוח עבודות קבלניות שנערך על ידי הקבלן כאמור בסעיף ‎1, כל גורם או בעל זכויות שלחברה קיימת התחייבות כלפיו להיכלל בשם המבוטח טרם קרות מקרה הביטוח, כמבוטח או כמוטב לתגמולי הביטוח.
נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 10 יום ממועד בקשתו של החברה בכתב להמצאת אישור כאמור.
נספח ו1 - אישור עריכת ביטוחי הקבלן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תאריכים חשובים:

 

 

צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות