חיפוש באתר

טפסים ונהלים

טופס הסכם להרשמה לפעוטונים תשע"ט (להדפסה)

תאריך: _________________הסכם שנערך בין: המרכז הקהילתי בית הכרם

לבין: ______________ ______________ ______________ _______________
              שם ההורה                 ת"ז                     כתובת                      טלפון

בנושא רישום לפעוטון __________ לשנת תשע"ט


הסכם לרישום ילד/ה לשנה"ל תשע"ט

אנו החתומים מטה, מעוניינים לרשום את ילדנו לפעוטון המתנ"ס בשנת הלימודים תשע"ט.
אנו מצהירים בזאת, שידועה לנו מתכונת הפעילות של הפעוטון ואנו מתחייבים כדלהלן:

פרטים על הילד/ה:

שם משפחה _______________ שם פרטי _____________ ת"ז __________________

תאריך לידה _____________ כתובת __________________ טלפון _______________

1. שעות הפעלה:

פעוטון - ימים א'-ה' בין השעות 13:00-07:30, בימי שישי 12:45-07:30.

צהרון - ימים א'-ה', עד השעה 16:20, אין אפשרות לצהרון חלקי.

2. לוח חופשות:
עפ"י הלוח שיפורסם ע"י המרכז הקהילתי. 

3. איסוף הילד/ה מהפעוטון / צהרון:
אנו מתחייבים לאסוף את הילד/ה במועד.

4. ילד חולה:
ההורים מתחייבים שלא לשלוח ילד חולה לפעוטון / צהרון. במידה שהילד ייעדר 5 ימים
ומעלה עקב מחלה, ברור לנו שלא יוכל לחזור לפעוטון / צהרון ללא אישור רפואי.
במידה שהילד ייפתח סימני מחלה בעת שהותו בפעוטון, אנו מתחייבים לבוא ולקחתו.

5. תשלומים לפעוטון

  מחיר יום ארוך בש"ח לחודש מחיר יום קצר בש"ח לחודש
11 חודשים (מספטמבר עד יולי כולל) 2,950 2,550

א.  עם החתימה על החוזה אנו מאשרים את חיוב חשבוננו מדי חודש, החל מחודש ספטמבר 2018 ועד יולי 2019 כולל. בנוסף אנו מאשרים גביית מקדמה בסך 600 ₪ מחשבוננו בחודש מאי 2018ע"ח שכר לימוד של חודש ספטמבר 2018.

סכום זה לא יוחזר במקרה של ביטול, בכפוף לחוק.

במקרה של ביטול הרשמה לאחר התאריך 30 ביוני 2018, יתבצע חיוב מלא עבור חודש ספטמבר.

ב1.דמי שכלול בסך 150 ₪ ודמי ביטוח תאונות אישיות ייגבו בהוראת הקבע של חודש ספטמבר 2018.

ב2. דמי ביטוח תאונות – 34 ₪.

סכומים אלו לא יוחזרו במקרה של ביטול במהלך השנה.

ג. אנו מתחייבים בזאת להוסיף לפי דרישתכם כל סכום שייקבע על ידכם, בגין תוספת היוקר במשק ו/או כל תוספת אחרת שתקבע במשק או ע"י הנהלת המרכז הקהילתי. 

ד. באם לא תכובד ההרשאה (מסיבות כלשהן), ייעשה התשלום במזומן בתוך 10 ימים מיום התשלום לפי הוראת הקבע. במידה שלא, ידוע לנו שילדנו לא ישתתף יותר  בפעילות הפעוטון/הצהרון.

ה. התשלום יגבה גם בהעדר הילד מהפעוטון/צהרון כתוצאה ממחלה, חופשה, היעדרות מהארץ, או כל סיבה אחרת הקשורה בילד ובמשפחתו.

ו. התשלום יגבה גם במקרים בהם ייסגר הפעוטון/צהרון על ידינו כתוצאה מכוח עליון שיחייב סגירתו, וזאת עפ"י הנחיות העירייה/משרד החינוך (שלג וכדומה).

6. הוצאת ילד מהפעוטון / צהרון:

א. על הוצאת ילד מהפעוטון/צהרון אנו מתחייבים להודיע בכתב להנהלת המתנ"ס חודש מראש, בתאריך ה-30 לחודש. (עד לתאריך 30.04.2019).
 כל ביטול מחייב תשלום של חודש נוסף ובחודש זה הילד יכול להמשיך ולהיות בגן.
 ידוע לנו שהוצאת הילד תיחשב מיום חתימת הסכם זה.

ב. הוצאת ילד אחרי ה- 30.4.19 תחייב תשלום עד סוף השנה.

ג. כתוספת לאמור בסעיפים א', ב' דלעיל, לא יגבה מילדי הצהרון תשלום בתקופות שלהלן בעבור עלות האוכל בלבד.

ד. במידה שלא נעמוד בהתחייבותנו כאמור בהסכם זה, רשאי המתנ"ס להוציא את הילד מהפעוטון/צהרון לאחר הודעה בכתב של 14 יום מראש, וכן לנקוט בכל האמצעים האחרים העומדים לרשותו, למימוש ההתחייבות.

7. מסגרת ההפעלה של המרכז הקהילתי:

א. המרכז הקהילתי מתחייב להפעיל באופן שוטף וברמה נאותה את הפעוטון/צהרון, לפי שיקול דעתו המקצועית והסטנדרטים המקצועיים הנהוגים בו.

ב. המרכז הקהילתי שומר לעצמו את הזכות להכריע בכל נושא מקצועי.

ג. מובהר לנו בזאת כי יתכנו שינויים בהרכב כוח אדם של הפעוטון / צהרון, מסיבות שאינן בשליטת המרכז הקהילתי, או מסיבות מקצועיות ולא יהיו לנו כל תביעות בעניין.

ד. אנו מאשרים בזאת שראינו את מבנה הגן, התשתיות, החצר והמתקנים ובעצם ההרשמה אנו מאשרים את התנאים הקיימים ולא יהיו לנו כל תביעות בעתיד.

ה. ידוע לנו שחל איסור להעביר כספים לצוות הגן לכל מטרה שהיא.

ו. בסמכות המרכז הקהילתי לקבוע את כמות הילדים בפעוטון עפ"י שיקולו המקצועי והצורך השכונתי.

ז. המרכז הקהילתי שומר לעצמו את הזכות לשנות את גילאי הילדים, להוסיף או להפחית את מס' הילדים על פי שיקול דעתו.

8. ארוחת בוקר:

ארוחת הבוקר היא אישית כאשר הילדים מביאים את המזון מהבית.

בהסכמת כל ההורים תתאפשר ארוחת בוקר משותפת במימון נפרד.

9. ארוחת צהריים:

ידוע לנו שארוחת הצהריים נכללת בתוכנית הבוקר של הפעוטון ותוגש לילדים עד לשעה 12:30.

10. שמירה ואבטחה:

א. המרכז הקהילתי אינו אחראי ישירות ו/או בעקיפין לשמירה ואבטחה ואינו משתתף בצורה כלשהי בתקציב הוצאות השמירה והאבטחה.

ב. ברור לנו שקיום השמירה במידה שירצו ההורים, מוטלת על ההורים בלבד ואנו בכללם, וכי הדבר אינו מצוי בשליטתו של המרכז הקהילתי ו/או מי מטעמו, המרכז הקהילתי לא אחראי. מובהר בזאת ומוסכם עלינו ההורים כי לא תהיה על המתנ"ס כל אחריות ו/או מחויבות לאכוף על הורי ילד כלשהו את התחייבויותיהם עפ"י כתב זה. ברור לנו כי אין באפשרותו של המרכז הקהילתי לאכוף קיום חיובים שבין ההורים לבין עצמם.

11. ביטוח תאונות אישיות:  

בנוסף לביטוח צד ג', שחל על המרכז הקהילתי, אנו נישא בעלות ביטוח תאונות אישיות עבור הילד (חשבוננו יחויב בחודש ספטמבר 2018 עפ"י תעריף החברה ליום החיוב).

אנו מתחייבים להוסיף כל תשלום נוסף שנדרש עפ"י תנאי הפוליסה.

דמי הביטוח לא יוחזרו לילדים שיעזבו את הפעוטון.

12פתיחת הפעוטון מותנית במספר נרשמים.

הנני מאשר בחתימת ידי, כי קראתי הסכם זה ואת קבלת האמור בו.

 

על החתום:

 

שם ההורה ________________  ת.ז. _______________ חתימה ______________

 

מנהל/ת המתנ"ס: _____________  תאריך: ______________

 

צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות