חיפוש באתר

טפסים

הסכם רישום לחוגי התעמלות מבוגרים בשנה"ל תשע"ט -

הנחיות למילוי הטופס:

לכבוד
מרכז קהילתי ע"ש זיו ומרקס, בית הכרם ירושלים

1. ידוע לנו כי הסכומים שאנו משלמים עבור השתתפותנו בחוג/ים נכונים למועד ההרשמה לחוג/ים, לפיכך אנו
מתחייבים בזה להוסיף על פי דרישתכם כל סכום שיקבע על ידכם בגין תוספות היוקר במשק, ו/או כל תוספת אחרת
שתקבע במשק ובהתאם להחלטת הנהלת המרכז הקהילתי, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, גם תוספת בגין עליית
מחירי עלויות החוג בו אנו משתתפים.
2. אנו נותנים לכם בזאת הרשאה לחייב את חשבוננו הנ"ל, בהתאם להרשאה לחיוב החשבון, את הסכומים וההפרשים,
כמתחייב מן השינויים והתוספות, כפי שצוין לעיל, וזאת מדי חודש בחודשו, במועד הקבוע לתשלום, החל מחודש
ספטמבר 2018 ועד סוף שנת הלימודים יולי 2019
התשלום עבור חודש אוגוסט 2019 (למעוניינים) יגבה בנפרד.
3. ידוע לנו בזאת שבמידה שברצוננו לקבל קבלה המפרטת את התשלומים עלינו לבקשה ממזכירות המרכז הקהילתי.
4. כמו כן ידועים לנו הנהלים שלהלן:

א. שכר הלימוד החודשי מתבסס על 4 שיעורים בממוצע (אחת לשבוע) או 8 שיעורים (פעמיים בשבוע).
שיעור המתבטל בגלל העדר מורה - יוחזר.
אין החזר שיעורים במקרה של היעדרות המשתתף.

ב. תזוכה היעדרות מסיבות רפואיות, מעל 14 ימים רצופים, בצרוף אישור רפואי במידה ויוגש באותו החודש.

ג. בקשות לביטולים יאושרו בהתאם לכללים הבאים:
1) לא יתקבלו בקשות לביטולים לגבי חודשי הפעילות מאי, יוני 2019 .
2) אין ביטול והחזר כספים בדיעבד !
3) בקשות לביטול השתתפות יש להגיש למזכירות עד ה-25 לכל חודש עבור החודש שלאחריו,
בכתב ומראש בלבד, לא יאושרו ביטולים בטלפון או באמצעות הודעות המועברות ע"י המדריכים. 

5. אנו מתחייבים בתשלום חודשי גם אם הייתה השתתפות חלקית או אם לא מולא טופס בקשה לביטול חוג. על כל שינוי במתכונת ההשתתפות בחוג עלינו להודיע בכתב למזכירות המרכז הקהילתי.
6. אנו מסכימים כי אם לא נעמוד בכל התשלומים יהיה המרכז רשאי להפסיק את ההשתתפות לאחר מתן התראה מראש.
7. ידוע לנו כי החוגים יתקיימו לפי לוח החופשות כפי שמפורסם בחוברת הפעילות.
8. אנו מסכימים כי למרות התחייבות המרכז להפעיל את המסגרת במשך שנת הלימודים, הוא יהיה רשאי להחליט על ביטול הפעילות אם מספר המשתתפים לא יאפשר הפעלה במתכונת הרצויה, ו/או אם יחולו שינויים בלתי צפויים, במקרה זה תופסק הגביה.
9. אנו מסכימים כי שינוי או הזזה של מועדי פעילות עד חצי שעה קדימה או אחורה לא יהווה הפרת התחייבות מצד המרכז.
10. אנו מסכימים בזאת לא לבטל ולא לשנות את ההרשאה לחיוב בבנק ללא ידיעתכם והסכמתכם מראש ובכתב,
בהתאם למדיניות הביטולים שפורסמה, וזאת עד תום מועד הפעילות בחוג/ים בהם אנו נוטלים חלק.
11. במידה ולא נכבד את ההרשאה לחיוב החשבון כולה או חלקה במועדים הנקובים בה, תועמד יתרת הסכום כולו
לפירעון מיידי, ובכל מקרה לא יפחת הסכום מסך של 100 ש"ח, כפיצוי מוערך ומוסכם מראש ובהתחשב בהוצאות שיגרמו למרכז הקהילתי.
12. אנו מאשרים צילום ופרסום תמונות של הרשום לחוג בכל דרכי המדיה של המרכז הקהילתי.
13.אנו מאשרים בזאת קבלת דברי דואר ופרסום מהמרכז הקהילתי בכל דרכי המדיה והפרסום של המרכז הקהילתי.
14. מקובלים עלינו נהלי ההרשמה המופיעים בחוברת הפעילות ובהסכם זה.

חתימה
צרו קשר:
  • מנהל קהילתי בית הכרם
  • שדרות הרצל 137, ירושלים 91031
  • ירושלים
  • 02-5020721
  • פקס: 02-6427612
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות