חיפוש באתר

הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד להפעלת מתחם נינג'ה

מרכז קהילתי ע"ש זיו מרקס בע"מ (חל"צ) (להלן: "המרכז הקהילתי") מתכוון להתקשר עם ספק אשר ישקיע מכיסו סכום של חצי מיליון שקל להפעלת מתחם נינג'ה בשטח המרכז הקהילתי, ואשר יחתם עמו חוזה פדיוני (להלן: "ההתקשרות"). 

ככל וישנו ספק אחר הרואה את עצמו מוכן להתקשרות זו יש לפנות למרכז הקהילתי ולהודיע על כך. היה ולא תתקבלנה הודעות כאמור לעיל עד ליום 30.3.2023 יוכרז הספק המציע כספק יחיד. 

ספק המעוניין להודיע על כוונתו להתקשר עם המרכז הקהילתי ו/או לקבל עדכונים ומענה לשאלות הבהרה נדרש לפנות לדוא"לnomi@betkerem.matnasim.co.il . שאלות ההבהרה ביחס להתקשרות זו ניתן להפנות לכתובת דוא"ל הנ"ל עד ליום 25.3.2023. מענה לשאלות ההבהרה יופיעו גם באתר האינטרנט של המרכז הקהילתי בכתובת הנ"ל.

צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות