חיפוש באתר

טפסים ונהלים

טופס הצהרה על מקום מגורים (להדפסה)

תאריך: ______________


נספח ב' להרשמה בפעוטון: ______________________

לכבוד,
המרכז הקהילתי


הצהרה על מקום מגוריםהנני מצהיר בזאת שמקום מגורי הנוכחי בעת החתימה על מסמך זה הוא בבית הכרם.

ברחוב ___________________ מס'_____________

מובהר לי בזאת שאי דיוק בפרטי הכתובת, תהווה דיווח שאינו נכון, ולמתנ"ס שמורה הזכות שלא לקבל את ילדי לגן או להפסיק את ההתקשרות בכל עת.
(אין לרשום כתובת ת.ד.)

הוצגה תעודת זהות: כן / לא

כתובת בבית הכרם: כן / לא


חוזה שכירות+ טופס תשלום ארנונה מעודכן ו/או משולם.


שם _______________ ת.ז. _______________ כתובת ________________


חתימה _________________ תאריך _____________

צרו קשר:
  • מנהל קהילתי בית הכרם
  • ירושלים
  • 02-5020721
  • פקס: 02-6427612
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות