חיפוש באתר

טפסים

הסכם גני הורים -

הנחיות למילוי הטופס:

לכבוד:

 מרכז קהילתי ע"ש זיו ומרקס בבית הכרם

(שדות למילוי נמצאים בהמשך הטופס)

1. ידוע לנו כי הסכומים שאנו משלמים עבור השתתפותנו בשכ"ל לגנים נכונים למועד הרשמתנו לגנים, ולפיכך אנו מתחייבים בזה להוסיף על פי דרישתכם כל סכום שיקבע על- ידכם בגין תוספות יוקר במשק, ו/או כל תוספת אחרת שתקבע במשק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, גם תוספת בגין עליית מחירי עלויות הגן בו אנו משתתפים.

2. אנו נותנים לכם בזאת הרשאה לחייב את חשבוננו הנ"ל, בהתאם להרשאה לחיוב החשבון, את הסכומים וההפרשים, כמתחייב מן השינויים והתוספות, כפי שצוין לעיל, וזאת מדי חודש בחודשו, במועד הקבוע לתשלום, החל מחודש ספטמבר 2018 ועד סוף שנת הלימודים אוגוסט 2019.

3. כמו כן אנו יודעים את התקנות להלן:

א. בקשות לביטולים יטופלו רק לאחר מילוי טופס ביטול במזכירות המרכז הקהילתי, שימולאו עד ה- 25 לחודש.
ב. בקשות לביטול יעשו בכתב בלבד. לא יעשו ביטולים בטלפון.

4. אנו מסכימים בזאת לא לבטל ולא לשנות את ההרשאה לחיוב החשבון בבנק ללא ידיעתכם והסכמתכם מראש ובכתב, בהתאם למדיניות הביטולים שפורסמה, וזאת עד תום מועד הפעילות בגנים בהם אנו נוטלים חלק.

5. במידה ולא נכבד את ההרשאה לחיוב החשבון כולה או חלקה במועדים הנקובים בה, תועמד יתרת הסכום לפירעון מיידי, ובכל מקרה לא יפחת הסכום מסך של 100 ₪ , כפיצוי מוערך ומוסכם מראש ובהתחשב בהוצאות שיגרמו לנו.

6. כל תוספת צהרון ו/או חוג למשתתף שנרשם, או תוספת משתתף נוסף לחוג במשפחה, תחייב את הרשאת החיוב בהתאם לתוספת.

מין
ולראייה באתי/ באנו על החתום
חתימה
צרו קשר:
  • מנהל קהילתי בית הכרם
  • שדרות הרצל 137, ירושלים 91031
  • ירושלים
  • 02-5020721
  • פקס: 02-6427612
מתנסנט חוגים